Arkiv over ‘Indland’

april 9, 2014

Besættelsen – før og nu

Danmark besat II
Fotoet er fra den 9. april 1940 og viser en befolkning, der i al dumhed står og glor på de tyske besættere i stedet for at vende ryggen til…
Ligesom i dag, hvor muslimerne okkuperer gader og veje – for altid!?

april 7, 2014

Klag til Arla over at de har undskyldt på dine vegne

tastaturHer er mit klagebrev:

“I har betalt islamiske beskyttelsespenge og har dermed sagt undskyld for muhammedkrisen for at genvinde jeres markedsandele. I har betalt med penge I har tjent på jeres kunder uden deres vidende. De penge I har givet kan være endt til at købe kugler og sprængstoffer til at slå danske soldater ihjel i Afghanistan. Jeg vil fortsætte boykotten af jer og opfordre folk til at gøre det samme, indtil I giver det danske folk en uforbeholden undskyldning for at give efter for trusselskulturen islam.
Anders Gravers

Der kan sendes mail til Arla her:
http://www.arla.dk/kontakt/kontakt-os/

Anders Gravers

april 7, 2014

Arla sagde undskyld for forbrugernes penge

arla_logoNu er det kommet frem i Akkari’s nye bog at Arla betalte penge til muslimske organisationer for at komme tilbage på markedet i Mellemøsten efter muhammedtegnings-krisen. Pengene skulle være et plaster på såret for de muhammedtegninger som nogle danskere havde tegnet, for i de islamiske lærdes hoveder havde alle danskere havde nemlig pådraget sig fælles skyld for muhammedtegningerne.

Efter Akkari’s udsagn skulle pengene gå til to islamiske organisationer hvor religiøse ledere skulle bestemme hvad pengene skulle gå til. Så det vil sige at alle danskere, der har købt Arlas produkter, har været med til at sige undskyld og indirekte har betalt islamiske beskyttelsespenge, for at Arla igen kunne handle på det arabiske marked. Ingen ved hvor disse penge endte – de kunne være endt hos terrororganisationer som bekæmper vesten og som bl.a. ønsker at slå muhammedtegnerne ihjel.

SIAD mener at det er forkasteligt at Arla har betalt islamisk beskyttelsespenge (jizya) med forbrugernes penge. Det svenskejede Arla burde slet ikke forefindes på dansk jord med denne eftergivenhedspolitik overfor shariaimamer. Derfor opfordrer SIAD til massivt at boykotte Arla og skrive til dem og fortælle dem hvorfor vi boykotter dem nu.
SIAD opfordrer alle til at finde alternative produkter til Arla, støtte mikro-mejerier hvor det er muligt og hvor det ikke er muligt at opfordre til at der bliver skabt mejerier udenfor Arlas rækkevidde. Der hvor der ikke er noget alternativ til Arla må vi efterspørge det. Forbrugerne har pengepungen og sidder derfor med magten. Supermarkederne tør ikke tage alternativer til Arla ind, fordi de så ikke længere får procenterne for kun at handle med Arla alene. Derfor pres supermarkedet og sig at du ikke længere vil handle med dem hvis de ikke tager alternativer ind. Hjælp os med at udarbejde en liste over mejerier, der ikke er ejet af Arla. Post dem evt. under denne artikel.
Man kan skrive til Arla her:
http://www.arla.dk/kontakt/kontakt-os/

marts 8, 2014

SIAD er et grundlovsparti

Bragt i SIADs netavis i 2009 og tåler i dén grad genoptryk.

Hvis man er udstyret med en smule hukommelse er Danmarks Riges Grundlov deprimerende læsning. Der er så sandelig plads til forbedringer. Ikke så meget forbedringer i selve Grundloven, men forbedringer for så vidt angår dens overholdelse.
En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt:

- Selve forfatningens og styreformens ide og struktur respekteres ikke.
Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34 og 56).
- Indfødsretten kastes i grams (§44).
- Domstolenes adskillelse fra forvaltningen er tvivlsom. (§62).
- Trosfriheden respekteres ikke (§§68, 70).
- Boligens ukrænkelighed er en vittighed (§72).
- Ejendomsretten ligeledes (§73,1).
- Forbudet mod censur er kun en drøm, omend det er værre andre steder i
verden (§78).
- Påbudet om opløsning af foretagender med forbryderiske formål overholdes
ikke. (§78).
- Mødefriheden krænkes (§79).

Vi kan såmænd godt sætte navne på. Her er et par eksempler:
* Den 28. marts 1885 deltog SF-folketingsmedlemmet Ole Henriksen i en blokade af Folketinget, hvilket iflg. Grndlovens §34 er højforræderi. Flere mf’er, bl.a. statsministeren, Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe, er senere blevet korporligt overfaldet.
* Det har aldrig været grundovsfædrenes mening at indfødsretten skulle uddeles gennem “bunkebryllyps-love”, som det nu sker.
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen overtrådte Grl. §19, da han undlod at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning til den skandaløse EU-sammenrotning mod Østrigs lovlige regering (02 FEB 2000)
* Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere. Grl. § 75,2 lyder: Den, der ikke selv kan ernære sig og sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige…. Men det overses at ordet “den” i denne sammenhæng betyder “den statsborger”, fordi der i samme §, første afsnit, står “borger”, hvilket peger hen på §71, hvor der står “dansk borger”.
* Ifølge Folketingets hjemmeside (jfr. Brl.T. 11 JUL 2004) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven:
“Den europæiske menneskerettighedskonvention er fastslået som gældende lov af 28. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom.”
* Vi kunne blive ved et stykke tid endnu, men hovedsagen for SIAD er dog den eklatante foragt som skiftende justitsministre udviser overfor Grundlovens § 67, hvori det hedder:

“§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Enhver, der har gjort sig den ulejllighed at gennemlæse koranen kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse ham/hende om at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.

Opfordringer til mord på jøder og vantro strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.
FØLGELIG MÅ DET VÆRE ET UOMGÆNGELIGT KRAV TIL ENHVER IMAM, DER VIL HOLDE MOSKE AT HAN UDTRYKKELIG OG OFFENTLIGT TAGER AFSTAND FRA SÅDANNE LÆRESÆTNINGER I KORANEN.

Af Grundlovens §69 fremgår at de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ord­nes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.
For at overholde den grundlov, som han har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.

Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring. Men det er tydeligvis en ren formssag.

(Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt, skal vi ikke tage afstand).

Vi kan begræde denne ynkelige – ja skandaløse – tilstand. Og SIAD vil så sandelig gøre hvad der er os muligt for at ændre den. Men vi må nok erkende at den nuværende grundlov tillægger folketingets medlemmer en katastrofalt stor magt via ètkammersystemet. Den blev vedtaget i 1953 med et knebent flertal, fordi den blev kædet sammen med en ændring af tronfølgerloven til fordel for kong Frederiks ældste datter, vor nuværende dronning Margrethe.
Politikerne forsøger iøvrigt et tilsvarende trick, idet valget til EU-parlamentet kædes sammen med en ny ændring af tronfølgerloven…

februar 17, 2014

Er præsteløftet uden betydning?

biskop_marianne_christiansendomprovst_kim_eriksen

Hvad sker der dog i Haderslev?
Biskoppen over Haderslev stift Marianne Christiansen har sammen med domprovsten Kim Eriksen og en lang række præster og ”kirkefolk” været fremme i medierne og ivrigt talt islams sag ved at ønske en moske opført i Haderslev.
Biskop, domprovst og øvrige præster har ved aflæggelse af præsteløftet skrevet under på at ville bekæmpe vranglære – herunder islam.
At fremme vranglæren islam kan ikke betragtes som en bekæmpelse af vranglæren islam?
Har det da ingen konsekvens at overtræde præsteløftet?
Mennesker, der om nogen skulle værne om kirken og den danske kultur, viser sig nu tydeligere end nogen sinde at gå vranglæren islams ærinde!
Har de pågældende præster glemt, hvad de skrev under på?
Hvorfor arbejder de så aktivt på at missionere for den lære, de netop i kraft af deres præsteløfte har forpligtet sig til at bekæmpe?
Når disse præster er så varme fortalere for, at der bygges en moske i Haderslev, bør de erindre sig, at i moskeen prædikes der fra Koranen.
I denne bog står der bl.a., at alle vantro skal dræbes, hvis ikke de underkaster sig Allah.
Men har præsterne overhovedet noget kendskab til Koran og Muhammeds liv og virke?
For det er netop disse skrifter og handlinger, som en moske vil være med til at udbrede i vort samfund – med krav om islams lovregler – sharia – om mad, klædedragt og levevis.
Husk, at i følge muslimske prælater er islam ikke ”kun” en religion, men et helt samfundssystem.
Er det det, præster, domprovst og biskop ønsker?
Præsterne må helt have glemt Kristi ord om at vogte sig for ”de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men som i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal I kende dem”. Eller ordene om, at vi er frigjorte og ikke på ny skal lade os spænde i trældomsåg.

Mail eller ring og spørg biskoppen og domprovsten med hvilken ret de ophæver det løfte de gav den dag de blev præster.

Biskop Marianne Christiansen: tlf: 7352 4584 mail:  hj@km.dk 
Domprovst Kim Eriksen: tlf: 2961 2719  mail: kje@km.dk 

februar 13, 2014

Mette Aaby, professionel løgner fra DR

Mette Aaby Andersen

Mette Aaby Andersen

Mette Aaby narrede Anders Gravers til at deltage i et program der skulle handle om ytringsfrihed og hvorfor private personer bliver nødt til at have livvagter på når de ytrer sig offentligt om islam. Anders fik garanti for at der ikke ville medvirke nazier og andre udemokratiske kræfter og at der ikke ville blive nogen sammenkædning mellem Breivik og SIO-organisationerne.
Mail eller ring til Mette Aaby og giv hende det glatte lag for hendes nu beviselige løgnehistorie

MAQ@dr.dk
Direkte tlf.: 8739 7213
Mobil: 2854 0299

Læs tidl. artikler om emnet her:

Ingen konsekvenser for journalistik baseret på løgn?

Breivik-brevet: Medierne og den ubehagelige sandhed

PRESSEMEDDELELSE: SIAD forlanger en undskyldning fra DR

Her er DR’s løgne-dokumentar “Det ekstreme netværk” som SIAD straks omdøbte til “Det ekstreme makværk”:
https://www.youtube.com/watch?v=Kjd4vcQkHOM

februar 13, 2014

Ingen konsekvenser for journalistik baseret på løgn?

TVtrash
Kan det virkelig være rigtigt, at en journalist i det største medie i Danmark kan slippe afsted med at lyve og bagefter lave et program, man kalder en dokumentar, hvis præmis er sat på et udokumenteret og falsk grundlag af ren ønsketænkning?

Sådan ser det ud lige nu. Mette Aaby Andersen, journalist hos DR, kontaktede Anders Gravers tilbage i 2012, idet hun ønskede at lave en dokumentarudsendelse om SIAD/SIOE og anti-jihad bevægelsen i det hele taget. Anders Gravers indvilgede i det på den betingelse, at programmet kom til at handle om almindelige mennesker, der var nødt til at hyre professionelle livvagter, hvis de ville ytre sig i det offentlige rum og om ytringsfrihedens dårlige vilkår i det hele taget.

I et af de sidste interviews kom Mette Aaby flere gange ind på Breivik og hans udåd på Utøya. Anders Gravers ville have at vide om programmet kom til at dreje sig om Breivik, for i så fald ville han under ingen omstændigheder medvirke. Han ville under ingen omstændigheder have, at hverken SIAD, SIOE eller ham selv blev sat i forbindelse med Breivikog hans udåd, idet der ikke VAR nogen forbindelse. Mette Aaby forsikrede ham, at han ikke kom til at spille nogen særlig rolle i programmet, man at han blot ville blive nævnt.

Det viste sig jo som bekendt at være én stor løgn. Alt der blev vist i programmet blev konstant linket sammen med Breivik og hans grusomme gerning med god støtte fra en truende underlægningsmusik. Hele programmet var baseret på præmissen, at Breivik var stærkt forbundet med anti-jihad bevægelsen, at han fik sin inspiration fra denne og at anti-jihad bevægelsen derfor var en meget farlig bevægelse, som efterretningstjenester over hele verden skulle holde et vågent øje med. Et beskidt bestillingsarbejde foranledes man til at tro.

Nu har Breiviks brev afsløret at hans manifest blot var lavet for at smæde hele anti-jihad bevægelsen og indirekte give den skylden for hans udåd på Utøya. Dermed er anti-jihad bevægelsen blevet renset for at have noget med Breivik at gøre, og derfor venter vi nu på at der kommer en undskyldning og et dementi fra Mette Aaby og resten af islam-lakajerne på DR.

Desuden ser vi frem til en DR dokumentarudsendelse om Breiviks og hans sande motiv med udgangspunkt i hans brev til medierne.

februar 13, 2014

Derfor skulle Anders Gravers interviewes, Steen snaphane

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Steen snaphane skriver på sin blog “P1 Orientering om MSM’s udeladte fakta i Breiviks brev” hvori han takker journalisten Tom Carstensen for at have bragt fakta ind i debatten, så snaphanen fandt nålen i høstakken, EXPOs historie.

Den omvej kunne han have sparet sig, idet Tom Carstensen har historien fra SIAD og Anders Gravers, det var nemlig SIADs pressemeddelelse der bragte Tom Carstensen på sporet, nøjagtig de samme ting som SIAD havde sagt hele tiden. Snaphanen glemmer åbenbart også at SIOE og SIAD var hovedpersonerne i det modbydelige DR dokumentarprogram sidste år, hvor selvfølgelig også Pamela Geller og Robert Spencer og ganske lidt Fjordman blev hængt ud.

Eftersom det her var den danske vinkel det drejede sig om i P1 programmet, hvorfor skulle Fjordman så blandes ind i det? Robert Spencer har jo ganske fortræffeligt forklaret angrebet på anti-jihad bevægelsen på engelsk. Derfor blev Anders Gravers interviewet om hvad den mistænkeliggørelse havde haft af indflydelse på SIAD i Danmark.

Her er linkene til pressemedelelsen og til den såkaldte DR dokumentar, hvor SIAD og SIOE nærmest blev gjort til bagmænd for Breiviks uhyrlige udåd, ved konstant at springe tilbage til Utøya og Breivik efter hver gang Anders Gravers eller SIAD/SIOE blev portrætteret.

http://siaddk.wordpress.com/2014/01/26/pressemeddelelse-siad-forlanger-en-undskyldning-fra-dr/

http://www.youtube.com/watch?v=Kjd4vcQkHOM

februar 11, 2014

Breivik-brevet: Medierne og den ubehagelige sandhed

For en gangs skyld i Orientering fandt man en  brik der passede ind i puslespillet

For en gangs skyld i Orientering fandt man en brik der passede ind i puslespillet

Som mange desværre ikke er bekendt med (p.gr.a mediernes tavshed) skrev Breivik for nogle uger siden et brev til 30 medier hvori han fortalte at hans velkendte manifest var skrevet for at smæde anti-jihad bevægelsen verden over. Han ønskede at medierne skulle angribe anti-jihad bevægelsen og indirekte give den skylden for Breiviks uhyrlige udåd på Utøya. Dette lykkedes som bekendt til fulde, medierne dumpede i og dermed opnåede han hvad han ønskede, at al negativ opmærksomhed gik til antijihad og ikke til hans eget ståsted som er etnonationalisme – sammenlignelig med nynazisme hvor den hvide race er overlegen.

Kildekritik og troværdighed er byer i Rusland når det kommer til mediernes behandling af islamkritikere

Det nemmeste i verden er at lokke medierne i fælden når det gælder at stemple islamkritikere og efter udåden og især efter manifestet udkom stod medierne på nakken af hinanden for at svine anti-jihad bevægelsen til. Man kunne nærmest høre de selvtilfredse  taktfaste råb bagved hvert talt og skrevent ord om de skrækkelige umennesker, islamkritikerne: “Hvad sagde vi, hvad sagde vi!”

DR gik endda så langt som til at lave et dokumentar program med SIAD og SIOE som efter aftale skulle handle om disse organisationer og deres virke. Inden aftalen om dokumentaren var kommet i stand, spurgte Anders Gravers fornuftigt nok om Breivik og hans udåd ville blive en del af programmet, for i så fald havde det absolut ingen interesse at medvirke i dokumentaren, idet SIAD og SIOE absolut intet havde med den gale mand at gøre og at  SIAD og SIOE under ingen omstændigheder ville sættes i forbindelse med ham. Svaret lød at det selvfølgelig ikke kom til at ske, at han nok blev nævnt, men at han ikke ville blive linket sammen med SIAD og SIOE.

Dette var desværre løgn for den såkaldte dokumentar var skruet sådan sammen at for hver gang der var optagelser eller interviews med SIAD eller SIOE, blev der lige bagefter vist billeder fra Utøya og billeder af Breivik. Den dystre underlægningsmusik var heller ikke til at tage fejl af, der skulle død og pine laves en sammenkobling mellem anti-jihad og Breivik.

Efterfølgende forsøgte Anders Gravers 5-6 gange at komme i kontakt med DR ad forskellige veje for at få et dementi eller at få lov til at tage til genmæle mod disse uhyrlige beskyldninger, men det lykkedes aldrig. Opkaldene blev stillet videre, folk var ikke til stede, der blev ikke ringet eller mailet tilbage. DR var helt lukket ned for gensvar.

Nu hvor sandheden er kommet frem, at Breivik udførte sin grusomme udåd og at manifestet bagefter – så let som at klø sig selv bag i – lokkede medierne til at tro at udåden var født af anti-jihad bevægelsen, er medierne tavse som graven. Ikke en lyd.

Tavsheden brudt

Og dog – endelig langt om længe lød der et pip fra selveste P1 (hvem ville dog have troet det?) I et kort indslag i Orientering bliver der uden forbehold sat lys på sagen, medierne bliver udstillet, der bliver sat spørgsmål ved hvorfor dette enddog særdeles vigtige brev ikke er blevet offentliggjort. Der har ellers ikke skortet på interesse omkring Breiviks gøren og laden i fængslet. Men INGEN medier har ville skrive om brevet. Kun nogle få uafhængie blogs har sat spot på det.

Nu efter selveste P1 har taget det op, venter vi spændt på at resten af medierne stiller sig i kø for at give en uforbeholden undskyldning til anti-jihad bevægelsen for at smæde denne sammen med en massemorder. For det må de da gøre – hvis de for fremtiden vil fremstå som bare en lille smule troværdige.

Hør programmet her: http://www.dr.dk/p1/orientering/orientering-519 ,scroll ned og klik på indslaget: Brev fra Breivik med nye afsløringer

januar 31, 2014

RØDT ER U-SUNDT

roedterusundt

DKP-indvoldsormen har gnavet i alle SFs unødvendige år i dansk politik, mens de sang:
De kan ikke slå os i..hj..eeeel…
De kan ikke slå os i..hj..eeeel…
for det kan vi s..eeee..l..v…!

Læs SFs manifest RØDT ER SUNDT, SFs Forlag. Er, som det ses, tilpasset virkeligheden! Målet er: Det socialistiske Danmark!
Villy Markedsgøjler med avancemant til sprechstallmeister også fået denne mail, som mange før denne!
Vil I også ønske ham tillykke med sit waterloo, så har I hans mailadresse her SFVILS@ft.dk
Han har været Danmark et dyrt bekendskab uden selv at bidrage blandt det arbejdende folk, som han arbejde for som “en ærlig socialist!”

Mail fra Erik Dagø

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog