Marrakech-aftale 2/FN’s migrationspagt mål nr. 17

Dele af mål nr. 17 er i direkte strid med Danmarks Grundlovs §77 og derfor kan aftalen ikke underskrives af Lars Løkke Rasmussen

Følgende fra FN’s migrationspagt er oversat vha. google translate:

Mål 17: Eliminere alle former for diskrimination og fremme bevisbaseret offentlig formidling til opfattelsen af migration

33. Vi forpligter os til at fjerne alle former for diskrimination, fordømme og modvirke udtryk, handlinger og manifestationer af racisme, racediskrimination, vold, fremmedhad og tilhørende intolerance over for alle indvandrere i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning.
Vi forpligter os yderligere til at fremme en åben og bevisbaseret offentlig diskurs om migration og indvandrere i partnerskab med alle dele af samfundet, der skaber en mere realistisk, human og
konstruktiv opfattelse i denne henseende. Vi forpligter os også til at beskytte ytringsfriheden i overensstemmelse med international ret, idet man anerkender, at en åben og fri debat bidrager til en samlet forståelse for alle aspekter af migration.

For at realisere dette engagement vil vi trække ud af følgende handlinger:

(a) Gennemføre, gennemføre eller vedligeholde lovgivning, der straffer hateforbrydelser og forværrede hadskriminalitet rettet mod indvandrere og træne retshåndhævende myndigheder og andre offentlige embedsmænd til at identificere, forebygge og reagere på sådanne forbrydelser
og andre voldshandlinger, der er rettet mod indvandrere, samt at yde medicinsk, juridisk og psykosocial bistand til ofre;
b) Tillade migranter og lokalsamfund at anmelde voldshandlinger med henblik på vold rettet mod indvandrere ved at informere dem om tilgængelige mekanismer til afhjælpning og sikre, at de, der aktivt deltager i udøvelsen af ​​en hadskriminalitet rettet mod indvandrere, holdes ansvarlige i overensstemmelse med national lovgivning, samtidig med at man overholder international menneskerettighedslovgivning, især retten til ytringsfrihed;

c) Fremme uafhængig, objektiv og kvalitetsrapportering af medierne, herunder internetbaseret information, herunder ved at sensibilisere og uddanne mediefagfolk om migrationsrelaterede spørgsmål og terminologi, investere i etiske rapporteringsstandarder og reklame og stoppe tildeling af offentlig finansiering eller materiale støtte til medier, der systematisk fremmer intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination over for migranter i fuld respekt for mediernes frihed;

d) etablere mekanismer til forebyggelse, opdagelse og reaktion på racemæssig, etnisk og religiøs profilering af indvandrere af offentlige myndigheder samt systematiske forekomster af intolerance, fremmedhad, racisme og alle andre multipel og krydser former for forskelsbehandling i samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner, herunder af sporing og offentliggørelse af trendanalyser og sikring af adgang til effektive klage- og afhjælpningsmekanismer

e) give migranter, især indvandrerkvinder, adgang til national og regional klage og afhjælpning
mekanismer med henblik på at fremme ansvarlighed og håndtere offentlige aktioner relateret til
diskriminerende handlinger og manifestationer mod migranter og deres familier
f) Fremme oplysningskampagner rettet mod oprindelses-, transit- og bestemmelsesmiljøer for at
informere offentlige opfattelser om de positive bidrag fra sikker, ordnet og regelmæssig migration baseret på beviser og fakta og at afslutte racisme, fremmedhad og stigmatisering mod alle indvandrere;
(g) Engagere indvandrere, politiske, religiøse og samfundsledere, samt undervisere og serviceudbydere til opdage og forhindre forekomster af intolerance, racisme, fremmedhad og andre former for diskrimination indvandrere og diasporas, og støtte aktiviteter i lokalsamfund for at fremme gensidig respekt, herunder i sammenhængen med valgkampagner.

Her kan migrationspagten læses i sin fulde længde på engelsk

2 comments

  1. Kaj Vinther

    Kan det virkelig passe at han (LARS LØKKE RASMUSSEN) kan underskrive med et sådan flertal i DANMARK som er imod denne
    MIGRATIONSPAGT. ? Hvor er RETSVÆSENET som kan ændre og standse dette GALMANDSVÆRK ? ? ?

  2. Pingback: Marrakech-aftalen 2/FN’s migrationspagt – et klokkeklart grundlovsbrud | Stop Islamiseringen Af Danmark