DANSK POLITI HOLDER DEN DANSKE BEFOLKNING FOR NAR

Del hvor du kan – regeringens skødehund (de danske løgnemedier) gør det ikke

Politiet siger “ikke terror”
Politiets talsmand Jørgen Bergen Skov siger: – Der er ikke for mig noget, der tyder på, at det er terror, men vi ser på det hele.

Så har vi jo forklaringen på hvorfor politiet ikke har løst bombesagerne eller sat en ekspertgruppe til at undersøge de tidl. 8 bomber, der har sprunget i København. Ganske simpelt fordi de har set det forkerte sted.

Ser vi på nabolandet Sverige, hvor det nærmest er hverdag i Skåne, at politistationer og offentlige bygninger og biler sprænger i luften, så er det rigtig mange gange – måske de allerfleste gange – banderelateret og de bander der bestemmer i Sverige er udenlandske bander, hvoraf de fleste af dem tror på pædofilprofeten muhammeds lære, da hans teori om hvem der skal straffes og hvordan, passer meget godt ind i bandernes kodeks.

Hvis Knold og Tot fra politiet ikke ser terrorrelationen i udenlandske bander i Danmark, kan de jo spørge lillebror i PET – Politiets Efterretningstjeneste, der har udarbejdet en rapport om fremmedkrigernes relationer til det danske bandemiljø.

Hvis politiet ikke kender definitionen på terror, så sætter vi den lige op her. Angreb på offentlige bygninger er også på EU’s defination af terror:

i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller
ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling, eller
iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved følgende handlinger:
a) legemsindgreb, der kan have døden til følge
b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet
c) bortførelse eller gidseltagning
d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinentsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab
e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler
f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben og for biologiske og kemiske våbens vedkommende forskning og udvikling
g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af eksplosioner eller oversvømmelser, der bringer menneskeliv i fare
h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare
i) fremsættelse af trusler om at ville udvise en af de under litra a) til h) nævnte adfærdsformer.
j) ledelse af en terroristgruppe
k) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder tilvejebringelse af informationer eller materielle midler”

4 comments

  1. Emil E

    Hvornår går man i gang med at stifte en modstandsbevægelse der faktisk bekæmper den her kolonisering ?

  2. Michael Unna

    Det er en forsætslig handling. Altså ikke et uheld. Genialt kundgjort af politiet. (Skal man grine eller græde?). Bekæmp Islam.

  3. Pingback: Kommentar til artikel | Stop Islamiseringen Af Danmark