Category: Baggrundsviden

En video der forklarer, hvad Marrakech-aftalen i virkeligheden går ud

Den højtrespekterede Marcel de Graaff, repræsentant for Gert Wilders Frihedsparti i Europaparlamentet holdt for Frihedspartiet en konference for 1½ måned siden, hvor partiet kom med deres opdagelser om, hvad Marrakech-aftalen virkelig går ud på.

Kort fortalt har FN’s mange muslimske lande ønsket at kriminalisere kritik af migration, idet flere og flere lande i Europa samt USA og Canada har fået en klar islamkritisk røst. Denne røst vil FN så sætte en stopper for, ligesom de før har forsøgt at gøre det ulovligt at kritisere islam.

Aftalen, FN’s migrantpagt, ser Lars Løkke nu ud til selv at skulle underskrive efter de to ministre, der har haft med aftalen at gøre, har fået kolde fødder, fordi de har fundet ud af, at aftalen går imod den danske grundlovs §77, som siger, at censur og andre forebyggende forholdsregler ingensinde påny kan indføres.

Men det er Lars Løkke fløjtende ligeglad med, idet han ser sig selv på en toppost i EU efter sit nederlag med regeringen efter nyvalg. Det nederlag bliver kæmpe stort, når man negligerer befolkningens ønske om ikke at få flere migranter til landet og slet ikke at få begrænset sin ytringsfrihed til at tale om det.

Hør Marcel de Graaff fortælle, hvad pagten/aftalen kommer til at betyde for ytringsfriheden:

NB: Flere kritikere af Marrakech-aftalen (migrantpagten) har fejlagtigt troet, at Marcel de Graaff er en af fortalerne for aftalen, idet hans ord fra videoen uden reference er blevet lagt ud i korte sentenser på bl.a. facebook. Intet kunne dog være med forkert. Marcel de Graaff er en hædersmand der tør sige sandheden.

Marrakech-aftale 2/FN’s migrationspagt mål nr. 17

Dele af mål nr. 17 er i direkte strid med Danmarks Grundlovs §77 og derfor kan aftalen ikke underskrives af Lars Løkke Rasmussen

Følgende fra FN’s migrationspagt er oversat vha. google translate:

Mål 17: Eliminere alle former for diskrimination og fremme bevisbaseret offentlig formidling til opfattelsen af migration

33. Vi forpligter os til at fjerne alle former for diskrimination, fordømme og modvirke udtryk, handlinger og manifestationer af racisme, racediskrimination, vold, fremmedhad og tilhørende intolerance over for alle indvandrere i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning.
Vi forpligter os yderligere til at fremme en åben og bevisbaseret offentlig diskurs om migration og indvandrere i partnerskab med alle dele af samfundet, der skaber en mere realistisk, human og
konstruktiv opfattelse i denne henseende. Vi forpligter os også til at beskytte ytringsfriheden i overensstemmelse med international ret, idet man anerkender, at en åben og fri debat bidrager til en samlet forståelse for alle aspekter af migration.

For at realisere dette engagement vil vi trække ud af følgende handlinger:

(a) Gennemføre, gennemføre eller vedligeholde lovgivning, der straffer hateforbrydelser og forværrede hadskriminalitet rettet mod indvandrere og træne retshåndhævende myndigheder og andre offentlige embedsmænd til at identificere, forebygge og reagere på sådanne forbrydelser
og andre voldshandlinger, der er rettet mod indvandrere, samt at yde medicinsk, juridisk og psykosocial bistand til ofre;
b) Tillade migranter og lokalsamfund at anmelde voldshandlinger med henblik på vold rettet mod indvandrere ved at informere dem om tilgængelige mekanismer til afhjælpning og sikre, at de, der aktivt deltager i udøvelsen af ​​en hadskriminalitet rettet mod indvandrere, holdes ansvarlige i overensstemmelse med national lovgivning, samtidig med at man overholder international menneskerettighedslovgivning, især retten til ytringsfrihed;

c) Fremme uafhængig, objektiv og kvalitetsrapportering af medierne, herunder internetbaseret information, herunder ved at sensibilisere og uddanne mediefagfolk om migrationsrelaterede spørgsmål og terminologi, investere i etiske rapporteringsstandarder og reklame og stoppe tildeling af offentlig finansiering eller materiale støtte til medier, der systematisk fremmer intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination over for migranter i fuld respekt for mediernes frihed;

d) etablere mekanismer til forebyggelse, opdagelse og reaktion på racemæssig, etnisk og religiøs profilering af indvandrere af offentlige myndigheder samt systematiske forekomster af intolerance, fremmedhad, racisme og alle andre multipel og krydser former for forskelsbehandling i samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner, herunder af sporing og offentliggørelse af trendanalyser og sikring af adgang til effektive klage- og afhjælpningsmekanismer

e) give migranter, især indvandrerkvinder, adgang til national og regional klage og afhjælpning
mekanismer med henblik på at fremme ansvarlighed og håndtere offentlige aktioner relateret til
diskriminerende handlinger og manifestationer mod migranter og deres familier
f) Fremme oplysningskampagner rettet mod oprindelses-, transit- og bestemmelsesmiljøer for at
informere offentlige opfattelser om de positive bidrag fra sikker, ordnet og regelmæssig migration baseret på beviser og fakta og at afslutte racisme, fremmedhad og stigmatisering mod alle indvandrere;
(g) Engagere indvandrere, politiske, religiøse og samfundsledere, samt undervisere og serviceudbydere til opdage og forhindre forekomster af intolerance, racisme, fremmedhad og andre former for diskrimination indvandrere og diasporas, og støtte aktiviteter i lokalsamfund for at fremme gensidig respekt, herunder i sammenhængen med valgkampagner.

Her kan migrationspagten læses i sin fulde længde på engelsk

Vigtigt indlæg i debatten om FN’s migrationspagt (Marrakech-aftalen)

Indlæg fra facebook, skrevet af Poul Højlund
Sikkerheds- og udenrigsordfører for Nye Borgerlige. Spidskandidat i Nordjyllands Storkreds

FN’s Migrationspagt

Aftalen består i sin kerne er 23 områder og forpligtelser (objectives and commitments), hvoraf nogle er ufarlige set fra dansk side, mens andre ikke er det.

Blandt de ufarlige, måske endda gavnlige er fx nr. 1 om data og information om migration, nr. 2 om mindskelse af de faktorer, der får folk til at migrere, nr. 3 om naturkatastrofer og nr. 5 om alles krav på legitimationspapirer. Nr. 9 og nr. 10 forpligter på et stærkere internationalt samarbejde mod menneskesmugling og trafficking – heller ikke noget, Danmark kan have noget imod.

Område nr. 11 er et af de typisk kryptiske punkter i aftalen. Tilsyneladende drejer det sig om bedre beskyttelse af nationale grænser; reelt handler det om lettere adgang til at krydse grænser og transitlande (!) for migranter, uanset deres eventuelle flygtningestatus. Med andre ord kan Danmark næppe lukke sin sydgrænse for migranter: De kan jo være i transit til Sverige!

Område nr. 12 er et løfte om at skabe sikre og kendte procedurer for migration. Nr. 13 forbyder tilbageholdelse af migranter uden som absolut sidste udvej, – i stedet skal de håndteres med respekt for menneskerettigheder, og i følge nr. 14 skal de tilbydes konsulær støtte fra hjemlandet. Tilsammen er de tre områder og forpligtelser ikke til Danmarks fordel; de vil tværtimod gøre det både mere attraktivt og mere sikkert at migrere. Og stadig skal man huske, at migranter ikke er flygtninge.

I nr. 15 forpligter underskriverne sig til at ligestille migranter med landets egne borgere når det gælder basale behov, herunder sundhedsbehov, uddannelsesbehov og lignende. Underskriverne lover også, at oprette nationale og lokale uafhængige institutioner til overvågning af migranternes rettigheder – i stil med Institut for Menneskerettigheder, denne gang blot Migrantrettigheder.

Nr. 16 er den mest vidtgående – endnu. Den fortjener at blive oversat i sin fulde længde: ”Vi forpligter os til at fremelske inkluderende og sammenhængende samfund ved at styrke migranter til at blive aktive medlemmer af samfundet, og fremme det gensidige engagement mellem det modtagende samfund og migranterne i udøvelsen af deres rettigheder og pligter overfor hinanden, inklusive overholdelse af national lovgivning og respekt for skik og brug i det modtagende land. Vi forpligter os videre til at styrke velfærden for alle samfundets medlemmer ved at minimere ulighed, undgår polarisering og ved at øge befolkningernes tillid til politikker og institutioner relateret til migration, idet vi anerkender, at fuldt integrerede migranter bedre kan bidrage til velstand.”
De følgende underpunkter til nr. 16 kunne ligne en dansk integrationsplan – fra de mest naive år i Danmark.

I nr. 17 forpligter vi os til at fordømme enhver form for diskrimination, og til at lovgive imod hadefuld tale og hatecrimes samt at hjælpe ofrene på enhver tænkelig måde. Vi skal også uddanne journalister i korrekt sprogbrug og stoppe offentlige støtte til publikationer mistænkt for systematisk at fremme ”intolerance, xenofobi, racisme og andre former for diskrimination af migranter”. Man kan roligt se den danske debat i international sammenhæng og forudse FN’s fordømmelse.

Nr. 18 handler om uddannelse og især gensidig anerkendelse af opnåede kvalifikationer i hjemlandet. Altså at hjemlandets uddannelsesstandard skal godkendes i det nye land.

Nr. 19 beskriver migrationens fordele og uafvendelighed, og anviser et utal af måder, der kan fremme migranternes bidrag til bæredygtig udvikling.

Nr. 20 drejer sig om de penge, migranter sender tilbage til oprindelseslandet. Her skal skabes billigere og bedre instrumenter, fordi disse beløb er og skal være en væsentlig del af oprindelseslandenes økonomiske udvikling.

Endelig kommer så nr. 21 om migrantens ret til sikker og værdig hjemrejse til oprindelseslandet. Det er denne paragraf, Kristian Jensen henviser til, når han mener, at vi med aftalen kan presse migrantlandene til at tage deres migranter tilbage. Det er dog med det lille forbehold, som Kristian Jensen bekvemt udelader, at vi samtidigt forpligter os til ikke at returnere migranter, hvor der er risiko for død, tortur og anden grusom, inhuman eller degraderende behandling eller straf, eller med et engelsk juridisk udtryk irreperable harm”, skade, der ikke kan gøres god igen ved fx erstatninger.

Nr. 22 garanterer migrantarbejderen retten til sociale ydelser i modtagerlandet og til at tage optjente sociale ydelser med til hjemlandet.

Nr. 23 er en gensidig forsikring om at støtte hinanden i gennemførelsen af de mange løfter og mål.
De to sidste kapitler handler om implementering og review. Det første er en omfattende gang FN-prosa, det sidste om review omretter et International Migration Review Forum under FN’s generalsekretær. Det skal mødes første gang i 2020 og derefter samles hvert fjerde år. Alle lande skal rapportere detaljeret om status og initiativer til fremme af aftalens mange punkter.

EU kan tvinge os til at overholde Marrakech-aftalen

Regeringen er i færd med at begå højforræderi mod det danske folk.

Den 10. december har Inger Støjberg tænkt sig at flyve til Marrakech og skrive under på FN´s migrationspagt, som vil udstyre migranter med så mange rettigheder, at det kommer tæt på et statsborgerskab. Når statsministeren bliver mødt af kritik for denne beslutning, er hans eneste svar, at underskriften ikke har nogen betydning, da aftalen ikke er juridisk bindende.

Her taler han mod bedre vidende. Selvom brud på aftalen ikke i sig selv har juridiske konsekvenser, kan den alligevel ende med at få meget alvorlige følger for os. Det sker ad en snedig omvej.

Det, der sker, er, at EU-møllen begynder at kværne. EU tager fat i aftalen og begynder at implementere den i sin lovgivning, som vi så ofte før har set den gøre med konventioner og erklæringer. Og når først EU begynder at udspy sine direktiver, er der ingen kære mor. Så har EU-landene bare at følge dem. Dog vil vores retlige forbehold normalt komme os til undsætning, når det gælder den slags ting, som pagten handler om.

Migranterne skal udstyres med en lang række rettigheder. De skal blandt andet have ret til
familiesammenføring, og de vil modtage offentlige ydelser og endda have lov til at tage dem med sig, hvis de rejser. Og derudover vil det blive nærmest umuligt for landene at få migranterne til at rejse igen, hvis de ikke selv ønsker det.

Tilsammen ligner dette noget, man kunne kalde en slags borgerskab for migranter. Og det er noget, der falder inden for vores retlige forbehold. Vi vil altså normalt bare kunne læne os tilbage og sige: Dette her gælder ikke for os. Men nu kommer det trickede: Kan Danmark virkelig på den ene side komme og påberåbe sig sit retlige forbehold og så på den anden side stå som medunderskriver af en pagt, der siger, at vi forpligter os til at gøre netop de ting, vi mener, vi er fritaget for? Hm, mon ikke EU så vil sige: ”Den går ikke, Granberg”? På den måde vil Danmark så have udhulet sin eneste beskyttelse mod den slags overgreb fra EU’s side, nemlig vores retlige forbehold.

FN’s migrationsaftale, Marrakech 2 eller The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – oversat til dansk

Lars Løkke og regeringen ønsker ikke at oversætte den aftale, de skriver under d. 10./11. december i Marokko. Aftalen er FN’s immigrationspagt der faktisk opløser nationalstaterne som vi kender det, hvis aftalen føres ud i livet.

Lars Løkke og regeringen påstår hårdnakket, at det ikke er en bindende aftale, men det kan man ikke være i tvivl om, at det er, når man læser aftalen.

I SIAD mener vi, det er vigtigt, at danskerne får lov at debattere og forstå aftalen og at vi stemmer om den, inden LLR skriver under på den. Derfor bringer vi den her på dansk, oversat af Flemming.

————————————————————————————–

[Marrakech-aftalen (31 sider) oversat af Flemming, nu hvor regeringen ikke vil]

Marrakech-traktaten Global Compact for sikker, ordnet og regelmæssig migrering.

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, der mødes i Marokko den 10. og 11. december 2018, bekræfter New York-erklæringen for flygtninge og migranter, er fast besluttet på at yde et vigtigt bidrag til et styrket samarbejde om international migration i alle dens dimensioner, har vedtaget dette Global Compact for sikker, ordnet og reguleret migrering:

Indledning

1. Denne Global Compact hviler på formålene og principperne i De Forenede Nationers pagt.

2. Det hviler også på verdenserklæringen om menneskerettigheder; den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; den anden kernetraktat om internationale menneskerettigheder; 1 FN’s konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet, herunder protokollen til forebyggelse af undertrykkelse og menneskehandel, især kvinder og børn, og protokollen mod smugling af indvandrere efter land, hav og luft; Slaveri Konventionen og Tillægskonventionen om afskaffelse af slaveri, slavehandel og institutioner og praksis som ligner slaveri; de Forenede Nationer Rammekonvention om klimaændringer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse i disse Lande, der oplever alvorlig tørke og / eller ørkendannelse, især i Afrika; Paris-aftalen, 2 og konventioner om fremme af anstændigt arbejde og arbejdskraftmigration, 3 og så videre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling Addis Abebas aktionsagentur for den tredje internationale Konference om finansiering af udvikling Sendairammebestemmelserne for katastroferisikoreduktion 2015-2030; og den nye bydagsorden.

3. Diskussioner om international migration på globalt plan er ikke nye. Vi husker de fremskridt, der er gjort gennem De Forenede Nationers forhandlinger på højt niveau om international migration og udvikling i 2006 og 2013. Vi anerkender også bidragene fra det globale forum for migration og udvikling, der blev lanceret i 2007. Disse platforme banede vejen for New York-erklæringen for flygtninge og migranter, som vi forpligtede os til at udarbejde en global kompakt om flygtninge og til at vedtage denne Global Compact for sikker, ordnet og reguleret migration, i to separate processer.

De to globale processer præsenterer tilsammen komplementære internationale samarbejdsrammer, der opfylder deres respektive mandater som fastsat i New York-erklæringen for flygtninge og migranter, der erkender, at indvandrere og flygtninge kan stå over for mange fælles udfordringer og lignende sårbarheder.

4. Flygtninge og indvandrere har ret til de samme universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket skal være respekteret, beskyttet og opfyldt til enhver tid. Imidlertid er indvandrere og flygtninge forskellige grupper, der reguleres af adskille retlige rammer. Kun flygtninge har ret til den specifikke internationale beskyttelse, der er defineret af international flygtningelov. Denne Global Compact refererer til indvandrere og præsenterer en kooperativ rammeadressering migration i alle dens dimensioner.

5. Som et bidrag til forberedelsesprocessen for denne Global Compact anerkender vi de input, der deles af medlemsstater og relevante interessenter under hørings- og lagerfaserne samt rapporten fra generalsekretæren med titlen ‘Få migration til at fungere for alle’.

6. Denne Global Compact er en milepæl i historien om den globale dialog og det internationale samarbejde om migration. Det er rodfæstet i dagsordenen for bæredygtig udvikling i 2030 og Addis Abebas handlingsagenda og informeret ved erklæringen fra dialogen på højt niveau om international migration og udvikling, der blev vedtaget i oktober 2013. Det bygger på det banebrydende arbejde fra generalsekretærens tidligere særlige repræsentant om migration, herunder sin rapport af 3. februar 2017.

7. Denne Global Compact præsenterer en ikke-juridisk bindende, samarbejdsramme, der bygger på forpligtelserne aftalt af medlemsstaterne i New York-erklæringen for flygtninge og migranter. Det fremmer internationalt samarbejde mellem alle relevante aktører om migration, idet man erkender, at ingen stater kun kan henvende sig til migration alene, og opretholder staternes suverænitet og deres forpligtelser i henhold til folkeretten. Vores vision og vejledende principper

8. Denne Global Compact udtrykker vores kollektive forpligtelse til at forbedre samarbejdet om international migration. Migration har været en del af den menneskelige oplevelse gennem historien, og vi erkender, at det er en kilde til velstand, innovation og bæredygtig udvikling i vores globaliserede verden, og at disse positive virkninger kan blive optimeret ved at forbedre migrationsstyring. De fleste indvandrere rundt omkring i verden rejser i dag, lever og arbejde på en sikker, ordnet og regelmæssig måde. Ikke desto mindre påvirker migration ubestrideligt vores lande, lokalsamfund, indvandrere og deres familier på meget forskellige og undertiden uforudsigelige måder.

9. Det er afgørende, at udfordringer og muligheder for international migration forener os, snarere end at opdele os. Dette Global Compact fastlægger vores fælles forståelse, fælles ansvar og enhed med hensyn til migration, så det fungerer for alle. Fælles forståelse

10. Denne Global Compact er resultatet af en hidtil uset gennemgang af evidens og data indsamlet under en åben, gennemsigtig og inkluderende proces. Vi delte vores virkelighed og hørte forskellige vidnesbyrd, berigende og formgivende af vores fælles forståelse af dette komplekse fænomen.

Vi anerkender, at migration er et definerende aspekt ved vores globaliserede verden, som binder samfund inden for og på tværs af alle regioner sammen, hvilket gør alle vores lande til oprindelseslande, transit og destination.

Vi anerkender, at der er et kontinuerligt behov for en international bestræbelse på at styrke vores viden og analyse af migration, som skal føre til fælles forståelse og forbedret politikker, der låser op for potentialet for bæredygtig udvikling for alle.

Vi skal indsamle og formidle kvalitetsdata.

Vi skal sikre, at nuværende og potentielle migranter er fuldt informeret om deres rettigheder, forpligtelser og muligheder for sikker, ordentlig og regelmæssig migration, og er opmærksomme på risikoen for uregelmæssig migration.

Vi må også give alle vores borgere adgang til objektive, evidensbaseret, tydelig information om fordelene og udfordringerne ved migration med henblik på at fordrive vildledende fortællinger, der skaber negative opfattelser af indvandrere. Fælles forpligtelser

11. Denne Global Compact tilbyder en 360-graders vision om international migration og anerkender det som en omfattende tilgang, der er nødvendig for at optimere de overordnede fordele ved migration, samtidig med at man løser risici og udfordringer for enkeltpersoner og lokalsamfund i oprindelses-, transitog bestemmelseslande. Intet land kan løse udfordringerne og muligheder for dette globale fænomen alene.

Med denne omfattende tilgang tilstræber vi at lette sikker, ordnet og reguleret migrering, samtidig med at indvirkningen og negative virkninger af uregelmæssig migration reduceres gennem internationalt samarbejde og en kombination af foranstaltninger fremsat i denne globale kompakt. Vi anerkender vores fælles ansvar til hinanden, som stater i De Forenede Nationer, for at imødekomme hinandens behov og bekymringer over migration og en overordnet forpligtelse til at respektere, beskytte og opfylde menneskerettighederne for alle migranter, uanset deres migrationsstatus, samtidig med at de fremmer sikkerheden og velstanden i alle vores lokalsamfund.

12. Denne Global Compact sigter mod at afhjælpe de skadelige drivere og strukturelle faktorer, som forhindrer folk i at bygge og opretholde bæredygtige levebrød i deres oprindelseslande og tvinger dem til at søge fremtiden andetsteds. Den har til hensigt at reducere de risici og sårbarheder, som migranter står over for på forskellige stadier af migrationen ved at respektere, beskytte og opfylde deres menneskerettigheder og give dem omsorg og hjælp.

Det søger at tage fat på legitime bekymringer for samfundene, samtidig med at det erkendes, at samfundene gennemgår demografiske, økonomiske, sociale og miljømæssige ændringer på forskellige skalaer, der kan have konsekvenser for og være en følge af migration. Det stræber efter at skabe gunstige forhold, der gør det muligt for alle indvandrere at berige vores samfund gennem deres menneskelige, økonomiske og sociale kapacitet, og dermed lette deres bidrag til bæredygtig udvikling på lokalt, nationalt, regionale og globale niveauer.

Fælles formål

13. Denne Global Compact erkender, at sikker, ordnet og reguleret migration fungerer for alle, når den finder sted på en velinformeret, planlagt og samstemmende måde. Migration bør aldrig være en desperation. Når det er, skal vi samarbejde for at imødekomme indvandrernes behov i situationer med sårbarhed og løse de respektive udfordringer. Vi skal arbejde sammen for at skabe forhold, der gør det muligt for samfund og enkeltpersoner at leve i sikkerhed og værdighed i deres egne lande. Vi skal redde liv og holde migranter ude af fare. Vi skal give migranter mulighed for at blive fulde medlemmer af vores samfund, fremhæve deres positive bidrag og fremme integration og sociale samhørighed. Vi skal skabe større forudsigelighed og sikkerhed for både stater, samfund og indvandrere. For at opnå dette forpligter vi os til at lette og sikre en sikker, ordnet og reguleret migration til gavn for alle.

14. Vores succes hviler på staternes gensidige tillid, beslutsomhed og solidaritet for at opfylde målene og forpligtelserne indeholdt i denne Global Compact. Vi forener i en ånd af win-win vores samarbejde for at adressere udfordringerne og mulighederne for migration i alle dens dimensioner gennem fælles ansvar og innovative løsninger. Det er med denne følelse af fælles formål, at vi tager dette historiske skridt, fuldt ud klar over, at Global Compact for sikker, ordnet og reguleret migrering er en milepæl, men ikke enden på vores indsats. Vi forpligter os til at fortsætte den multilaterale dialog i De Forenede Nationer gennem en periodisk og effektiv opfølgnings- og revisionsmekanisme, der sikrer ordene i dette dokument oversættes til konkrete handlinger til gavn for millioner af mennesker i alle regioner i verden.

15. Vi er enige om, at denne Global Compact er baseret på et sæt tværgående og indbyrdes afhængige vejledende principper: a) Menneskeorienteret. Global Compact har en stærk menneskelig dimension, der er forbundet med migrationsoplevelsen i sig selv. Det fremmer indvandrernes og medlemmer af samfund i oprindelseslande, transit og destinations velbefindende.

Som følge heraf placerer Global Compact individet som en kerne. b) Internationalt samarbejde. Global Compact er et ikke-juridisk bindende samarbejdsramme, som anerkender, at ingen stat af egen drift kan adressere migration på grund af den iboende tværnationale karakter af fænomenet. Det kræver internationalt, regionalt og bilateralt samarbejde og dialog. Dets autoritet hviler på dens samtykke, troværdighed, kollektivt ejerskab, fælles gennemførelse, opfølgning og revision. c) National suverænitet. Global Compact bekræfter staternes suveræne ret til at bestemme deres nationale migrationspolitik og deres beføjelser til at styre migration inden for deres jurisdiktion, i overensstemmelse med International lov. Inden for deres suveræne jurisdiktion kan stater skelne mellem regulær og irregulær migrationsstatus, herunder kan staterne fastlægge deres lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger til gennemførelse af Global Compact under hensyntagen til forskellige nationale realiteter, politikker, prioriteringer og krav til indrejse, ophold og arbejde i overensstemmelse med folkeretten. d) Lovbestemmelse og behørig proces.

Global Compact anerkender at respekt for retsstatsprincippet, behørig proces og adgang til domstolene er grundlæggende for alle aspekter af migrationsstyring. Det betyder, at staten, offentligheden og private institutioner og enheder såvel som personer selv er ansvarlige for lovgivninger, der er offentlige udfærdiget, ligeledes håndhævet og uafhængigt afgjort, og er i overensstemmelse med folkeretten. e) Bæredygtig udvikling.

Global Compact er forankret i 2030 Agenda for bæredygtig udvikling, og bygger på sin erkendelse af, at migration er en multidimensionel virkelighed af stor relevans for bæredygtig udvikling af oprindelses-, transit- og bestemmelseslande, hvilket kræver sammenhængende og omfattende svar. Migration bidrager til positive udviklingsresultater og til realisering af målene af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, især når det styres ordentligt. The Global Kompakt har til formål at udnytte migrationspotentialet til opnåelse af alle bæredygtige udviklingsmål, samt den virkning, dette vil få på migration i fremtiden. f) Menneskerettigheder. Global Compact er baseret på international menneskerettighedslovgivning og overholder principperne om ikke-regression og ikke-forskelsbehandling. Ved at implementere Global Compact sikrer vi effektivt respekt for og beskyttelse og opfyldelse af menneskerettighederne for alle indvandrere, uanset deres migrationsstatus, på tværs af alle faser af migrationscyklussen.

Vi bekræfter også tilsagnet om at fjerne alle former for diskrimination, herunder racisme, fremmedhad og intolerance over for indvandrere og deres familier. g) Kønnenes rettigheder. Global Compact sikrer, at kvinders, mænds, pigers og drenges menneskerettigheder respekteres i alle faser af migrationen, at deres specifikke behov er korrekt forstået og behandlet. Det fremhæver et kønsaspekt og fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinder og piger, anerkender deres uafhængighed, agentur og lederegenskaber for at bevæge sig væk fra at betragte migrantkvinder primært som ofre. h) Særligt hensyn til børn. Global Compact fremmer eksisterende internationale juridiske forpligtelser i relation til rettighederne af barnet og overholder princippet om barnets bedste interesser til enhver tid som et primært formål i alle situationer vedrørende børn i forbindelse med international migration, herunder uledsagede og adskilte børn. i) Regeringstilgang i helheder.

Global Compact mener, at migration er en flerdimensionel virkelighed. Det kan ikke løses af en statspolitisk sektor alene. At udvikle og implementere effektive migrationspolitikker og praksis skaber et behov for en helhedsorienteret tilgang for at sikre horisontal og vertikal politisk sammenhæng i alle sektorer og regeringsniveauer. j) Samfundets tilgang i helheder. Global Compact fremmer brede partnerskaber med flere interessenter for at imødegå migration i alle dens dimensioner ved at inddrage migranter, diasporas, lokalsamfund, civilsamfundet, akademiet, den private sektor, parlamentarikere, fagforeninger, nationale menneskerettighedsinstitutioner, medierne og andre relevante interessenter i migrationsstyring.

Vores samarbejdsramme

16. Med New York-erklæringen for flygtninge og migranter vedtog vi en politisk erklæring og et sæt af forpligtelser. Ved at bekræfte denne erklæring i sin helhed bygger vi på det ved at lægge følgende ramme ud, der omfatter 23 mål, gennemførelse samt opfølgning og revision. Hvert mål indeholder en forpligtelse, efterfulgt af en række handlinger, der anses for at være relevante politiske instrumenter og bedste praksis.

Til opfyldelse af de 23 mål, vil vi bruge disse handlinger for at opnå en sikker, ordnet og reguleret migrationscyklus. Mål for sikker, ordnet og regelmæssig migration

1. Indsamle og bruge nøjagtige data som grundlag for evidensbaseret politikker.

2. Minimere de skadelige faktorer, der tvinger folk til at forlade deres oprindelsesland.

3. Sørg for præcis og rettidig information i alle faser af migrationen.

4. Sørg for, at alle indvandrere har bevis for juridisk identitet og tilstrækkelig dokumentation.

5. Forbedre tilgængeligheden og fleksibiliteten af veje til reguleret migration. 6. Fremme retfærdig og etisk rekruttering og sikre forhold, der sikrer anstændigt arbejde.

7. Adressere og reducere sårbarheder i migration.

8. Redde liv og etablere koordineret international indsats for savnede migranter.

9. Styrke det transnationale svar på smugling af migranter.

10. Forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af menneskehandel inden for migration.

11. Håndtering af grænser på en integreret, sikker og koordineret måde.

12. Styrke sikkerhed og forudsigelighed i migrationsprocedurer for passende vurdering og henvisning.

13. Brug kun migrations tilbageholdelse som et mål for sidste udvej og arbejde hen imod alternativer.

14. Forbedre konsulær beskyttelse, bistand og samarbejde gennem migrationscyklus.

15. Giver adgang til grundlæggende tjenester til migranter.

16. Styrk migranter og samfund til at realisere fuld integration og social samhørighed.

17. Eliminere alle former for diskrimination ved fremme af evidensbaseret perspektiv af migration.

18. Invester i færdighedsudvikling og let anerkendelse af færdigheder, kvalifikationer og kompetencer.

19. Opret betingelser for migranter til fuldt ud at bidrage til en bæredygtig udvikling i alle lande.

20. Fremme hurtigere, sikrere og billigere pengeoverførsler – fremme økonomisk inddragelse af migranter.

21. Samarbejde om at lette sikker og værdig tilbagesendelse og tilbagetagelse såvel som bæredygtig reintegration.

22. Etablere mekanismer til overdragelse af sociale sikringsrettigheder og optjent fordele.

23. Styrke internationalt samarbejde og globale partnerskaber for sikker, ordnet og reguleret migration. Mål og forpligtelser

Mål 1: Indsamle og udnytte nøjagtige og opdelte data som grundlag for evidensbaserede politikker

17. Vi forpligter os til at styrke den globale dokumentationsgrundlag for international migration ved at forbedre og investere i indsamling, analyse og formidling af nøjagtige, pålidelige og sammenlignelige data, opdelt efter køn, alder, migrationsstatus og andre karakteristika, der er relevante i nationale kontekster, samtidig med at retten til privatlivets fred opretholdes international menneskerettighedslovgivning og beskyttelse af personoplysninger.

Vi forpligter os yderligere til at sikre, at disse data fremmer forskning, vejleder sammenhængende og evidensbaseret politisk beslutningstagning og velinformeret offentlig diskurs, og giver mulighed for effektiv overvågning og evaluering af gennemførelsen af forpligtelser over tid. For at realisere dette engagement vil vi trække ud af følgende handlinger:

a) Uddyb og implementer en omfattende strategi for forbedring af migrationsdata på lokalt, nationalt og regionalt plan og globale niveauer, med deltagelse af alle relevante interessenter under vejledning af den statistiske FN-Kommissionen ved at harmonisere metoder til dataindsamling og styrke analyse og formidling af migrationsrelaterede data og indikatorer.

b) Forbedre international sammenlignelighed og kompatibilitet af migrationsstatistikker og nationale datasystemer, herunder ved at videreudvikle og anvende den statistiske definition af en international migrant, der udarbejder et sæt standarder til måling af migrantbeholdninger og -strømme og dokumentation af migrationsmønstre og tendenser, karakteristika for indvandrere samt drivkræfter og virkninger af migration.

c) Udvikle et globalt program til opbygning og forbedring af national kapacitet inden for dataindsamling, analyse og formidling for at dele data, adressere huller i data og vurdere vigtige migrationsstrømme, der tilskynder til samarbejde mellem relevante interessenter på alle niveauer, giver dedikeret uddannelse, økonomisk støtte og teknisk bistand, udnytter nye datakilder, herunder store data, og gennemgås jævnligt af Den Statistiske Kommission.

d) Indsamle, analysere og bruge data om virkningerne og fordelene ved migration samt bidrag fra migranter til bæredygtig udvikling med henblik på at informere gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og relaterede strategier og programmer på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan niveauer.

e) Støtte yderligere udvikling af og samarbejde mellem eksisterende globale og regionale databaser og depoter, herunder International Migration Data Portal og International Organization for Migration (IOM) Verdensbankens globale videnspartnerskab om migration og udvikling med henblik på systematisk relevante konsoliderede data på en gennemsigtig og brugervenlig måde, samtidig med at der opmuntres til samarbejdet med agenturet for at undgå dobbeltarbejde.

f) Etablere og styrke regionale centre til forskning og uddannelse på migrationsobservatorier, som det afrikanske observatorium for migration og udvikling, at indsamle og analysere data i overensstemmelse med United Nationer standarder, herunder om bedste praksis, indvandrernes bidrag, den overordnede økonomiske, sociale og sociale politiske fordele og udfordringer ved migration i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande samt chauffører migration med henblik på at etablere fælles strategier og maksimere værdien af data i koordinering med eksisterende regionale og subregionale mekanismer.

g) Forbedre den nationale dataindsamling ved at integrere migrationsrelaterede emner i nationale databaser, så tidligt som muligt, f.eks. på fødeland, fødested for forældre, statsborgerskab, bopælsland fem år forud for folketællingen, seneste ankomstdato og grund til migrering, for at sikre rettidig analyse og formidling af resultater tabuleret i overensstemmelse med internationale standarder for statistisk formål.

h) Undersøg husholdninger, arbejdsstyrken og andre undersøgelser for at indhente oplysninger om den sociale og økonomiske integration af migranter eller tilføj standardmigrationsmoduler til eksisterende husholdningsundersøgelser for at forbedre nationale undersøgelser.

i) Forbedre samarbejdet mellem statslige enheder med ansvar for migrationsdata og nationale statistiske kontorer til producering af migrationsrelaterede statistikker, herunder ved at bruge administrative poster til statistiske formål, f.eks. grænsedata, visum, opholdstilladelser, befolkningsregistre og andre relevante kilder, samtidig med at ret til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger opretholdes.

j) Udvikling og brug af landespecifikke migrationsprofiler, der omfatter opdelte data om alle migrationsrelaterede spekter i national sammenhæng, herunder dem på arbejdsmarkedets behov, efterspørgsel efter og tilgængelighed af færdigheder, de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af migration, pengeoverførselsomkostninger, sundhed, uddannelse, erhverv, leve- og arbejdsvilkår, lønninger og indvandrernes behov og modtagelse samfund for at udvikle evidensbaserede migrationspolitikker.

k) Samarbejde med relevante interessenter i oprindelseslande, transit og destination for at udvikle forskning, studier og undersøgelser af sammenhængen mellem migration og de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, migranternes bidrag og færdigheder samt deres bånd til oprindelseslandene og bestemmelsessted.

Mål 2: Minimere de skadelige drivere og strukturelle faktorer, der tvinger folk til at forlade deres oprindelsesland

18. Vi forpligter os til at skabe befordrende politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold for folk til at leve fredelige, produktive og bæredygtige liv i deres eget land og for at opfylde deres personlige ønsker, og sikre, at desperation og forringende miljøer ikke tvinger dem til at søge et levebrød andetsteds gennem ureguleret migration.

Vi forpligter os yderligere til at sikre rettidig og fuld gennemførelse af dagsordenen for 2030 for bæredygtig udvikling samt at bygge videre på og investere i gennemførelsen af andre eksisterende rammer, for at forbedre den samlede virkning af Global Compact for at lette sikker, ordnet og reguleret migration.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Fremme gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder bæredygtige udviklingsmål og Addis Abebas aktionsdagsorden og forpligtelsen til at nå frem til den længst bagude først, såvel som Paris-aftalen og Sendai-rammen for katastroferisiko reduktion 2015-2030.

b) Invester i programmer, der fremskynder staternes opfyldelse af de bæredygtige udviklingsmål med det formål at eliminere de negative drivkræfter og strukturelle faktorer, der tvinger folk til at forlade deres oprindelsesland, herunder gennem fattigdomsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, sundhed og sanitet, uddannelse, inklusive økonomisk vækst, infrastruktur, by- og landdistriktsudvikling, jobskabelse, anstændigt arbejde, ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinder og piger, modstandsdygtighed og katastroferisikoreduktion, begrænsning af klimaforandringer og tilpasning, adressering af de socioøkonomiske virkninger af alle former for vold, ikke-diskriminering, retsstatsprincippet og god regeringsførelse, adgang til domstolene og beskyttelse af menneskerettighederne samt skabelse og vedligeholdelse fredelige og inkluderende samfund med effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.

c) Etablere eller styrke mekanismer til overvågning og foregribelse af udviklingen af risici og trusler, der måtte kunne udløse eller påvirke migrationsbevægelser, styrke tidlige varslingssystemer, udvikle nødprocedurer og værktøjssæt, lancering af nødoperationer og støtte efter nødhjælp, i tæt samarbejde med og i støtte fra andre stater, relevante nationale og lokale myndigheder, nationale menneskerettighedsinstitutioner og civile samfund.

d) Invester i bæredygtig udvikling på lokalt og nationalt niveau i alle regioner, så alle mennesker kan forbedre deres liv og opfylde deres ambitioner ved at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, herunder gennem private og udenlandske direkte investeringer og handelspræferencer for at skabe gunstige betingelser, der gør det muligt for lokalsamfund og enkeltpersoner at udnytte mulighederne i deres egne lande og drive bæredygtig udvikling.

e) Invester i udvikling af menneskelig kapital ved at fremme iværksætteri, uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder udviklingsprogrammer og partnerskaber, produktiv jobskabelse i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, såvel som i samarbejde med den private sektor og fagforeninger med henblik på at reducere ungdomsarbejdsløsheden undgå hjerneflugt og optimere talentudnyttelsen i oprindelseslande og udnytte demografiens udbytte.

f) Styrke samarbejdet mellem humanitære og udviklingsaktører, herunder ved at fremme fælles analyse, multi-donor-tilgange og flerårige finansieringscykler for at udvikle langsigtede svar og resultater der sikrer respekt for de berørte personers rettigheder, modstandsdygtighed og tilpasningsevne hos befolkninger, såvel økonomisk som socialt, og ved at sikre, at disse bestræbelser tager hensyn til migration.

g) Tage ansvar for migranters nationale parathed og reaktion, herunder ved at tage højde for relevante anbefalinger fra statslige høringsprocesser, såsom retningslinjerne for beskyttelse af migranter i lande, der oplever konflikt eller naturkatastrofer (migranter i lande i kriseinitiativretningslinjer). Naturkatastrofer, de negative virkninger af klimaændringer og miljøforringelse

h) Styrke fælles analyse og deling af information for bedre at kortlægge, forstå, forudsige og adressere migrationsbevægelser, som dem, der kan skyldes alt fra pludselige til langsomt udviklede naturkatastrofer, de negative virkninger af klimaændringer, miljøforringelse, samt andre usikre situationer, samtidig med at man sikrer effektiv respekt for og beskyttelse og opfyldelse af alle indvandrers menneskerettigheder.

i) Udvikle tilpasnings- og modstandsdygtighedsstrategier til pludseligt eller langsomt forekommende naturkatastrofer, de negative virkninger af klimaændringer og miljøforringelse, såsom ørkendannelse, jordforringelse, tørke og stigning på havniveau under hensyntagen til de potentielle konsekvenser for migrationen, samtidig med at man anerkender at tilpasning i oprindelseslandet er en prioritet.

j) Integrere overvejelser om fordrevne i katastrofeberedskabsstrategier og fremme samarbejde med nabolande og andre relevante lande med henblik på tidlig varsling, beredskabsplanlægning, oplagring, koordineringsmekanismer, evakueringsplanlægning, modtagelses- og bistandsordninger og offentlighed information.

k) Harmonisere og udvikle tilgange og mekanismer på subregionale og regionale niveauer for at imødegå sårbarheder hos personer, der er ramt af pludselige eller langsomt udviklende naturkatastrofer, ved at sikre, at de har adgang til humanitær bistand, der opfylder deres væsentlige behov med fuld respekt for deres rettigheder, hvor som helst de er og ved at fremme bæredygtige resultater, der øger modstandsdygtighed og selvtillid, idet der tages højde for kapaciteten hos alle involverede lande.

l) Udvikle sammenhængende tilgange til at løse udfordringerne ved migrationsbevægelser i forbindelse med pludselige eller langsomt udviklende naturkatastrofer, herunder ved at tage hensyn til relevante anbefalinger fra statsstyrede rådgivende processer, såsom dagsordenen for beskyttelse af grænseoverskridende fordrevne i kontekst af katastrofer og klimaændringer samt platformen for katastrofeforskydning.

Mål 3: Sørg for præcis og rettidig information i alle faser af migrationen

19. Vi forpligter os til at styrke vores bestræbelser på at levere, stille til rådighed og formidle præcise, rettidige, tilgængelige og gennemsigtige oplysninger om migrationsrelaterede aspekter for og mellem stater, samfund og migranter i alle faser af migrationen.

Vi forpligter os yderligere til at bruge disse oplysninger til at udvikle migration politikker, der giver en høj grad af forudsigelighed og sikkerhed for alle involverede aktører.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Starte og offentliggøre en centraliseret og offentligt tilgængelig national hjemmeside for at gøre information tilgængelig om almindelige migrationsmuligheder, som f.eks. landespecifikke indvandringslove og -politikker, visumkrav, ansøgningsformaliteter, gebyrer og konverteringskriterier, krav til beskæftigelsestilladelse, faglige kvalifikationskrav, legitimationsvurdering og ækvivalenser, uddannelse og studiemuligheder, og leveomkostninger og -betingelser for at hæve migranters informationsniveau før de beslutter at migrere.

b) Fremme og forbedre systematisk bilateralt, regionalt og internationalt samarbejde og dialog til udveksling af oplysninger om migrationsrelaterede tendenser, herunder gennem fælles databaser, online platforme, internationale uddannelsescentre og forbindelsesnetværk, samtidig med at man opretholder retten til privatlivets fred og beskytter personoplysninger.

c) Etablere åbne og tilgængelige informationssteder langs relevante migrationsruter, der kan henvise migranter til børnefølsom og kønsrelateret støtte og rådgivning, tilbyde muligheder for at kommunikere med konsulære repræsentanter for oprindelseslandet og stille relevante oplysninger til rådighed, herunder om menneskerrettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, passende beskyttelse og bistand, muligheder og veje for reguleret migration og muligheder for tilbagesendelse, på et sprog, som den pågældende person forstår.

d) Tilbyde nyankomne migranter med målrettet, kønsansvarlig, børnefølsom, tilgængelig og omfattende information og juridisk vejledning om deres rettigheder og forpligtelser, herunder overholdelse af nationale og lokale love, erhvervelse af arbejde og opholdstilladelser, statusjusteringer, registrering hos myndigheder, adgang til domstolene til at indgive klager over krænkelser af rettigheder samt adgang til basale tjenester.

e) Fremme flersprogede, kønsrelaterede og evidensbaserede oplysningskampagner og organisere bevidstgørelsesarrangementer og orienteringstræning før afrejse fra oprindelseslande i samarbejde med lokale myndigheder, konsulære og diplomatiske missioner, den private sektor, akademiet, indvandrere og diaspora organisationer og civile samfund for at fremme sikker, ordnet og regelmæssig migration samt at fremhæve de risici, der er forbundet hermed med ureguleret og usikker migration.

Mål 4: Sikre, at alle indvandrere har bevis for juridisk identitet og tilstrækkelig dokumentation

20. Vi forpligter os til at opfylde alle enkeltpersoners ret til en juridisk identitet ved at give alle vores statsborgere et bevis på nationalitet og relevant dokumentation, som giver de nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastslå en migrant lovlig identitet ved indrejse, ophold og tilbagesendelse samt sikre effektive migrationsprocedurer, effektiv service forsyning og forbedret offentlig sikkerhed.

Vi forpligter os yderligere til at sikre migranter gennem passende foranstaltninger bliver udstyret med tilstrækkelig dokumentation og civilretlige dokumenter, såsom fødsels-, ægteskabs- og dødscertifikater, i alle faser af migration som et middel til at give migranter mulighed for effektivt at udøve deres menneskerettigheder.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Forbedre civile registreringssystemer, med særlig fokus på at nå uregistrerede personer og vores statsborgere bosat i andre lande, herunder ved at levere relevante identitets- og civildokumenter, styrke kapacitet og investere i informations- og kommunikationsteknologiløsninger, samtidig med at man opretholder ret til privatlivets fred og beskyttelse af personlige data.

b) Harmonisere rejsedokumenter i overensstemmelse med International Civil Aviation Organization’s specifikationer for at facilitere internationalt operationelle og universelt anerkendte rejsedokumenter samt bekæmpe identitetssvindel og dokumentforfalskning, herunder ved at investere i digitalisering, og styrkelse af mekanismer til biometrisk datadeling, samtidig med at man opretholder retten til privatlivets fred og beskytter personoplysninger.

c) Sikre tilstrækkelig, rettidig, pålidelig og tilgængelig konsulær dokumentation til vores statsborgere, der er bosiddende i andre lande, herunder identitets- og rejsedokumenter, ved hjælp af information og kommunikation teknologi, samt samfundsmæssigt opsøgende, især i fjerntliggende områder.

d) Tilrettelægge adgang til personlig dokumentation, såsom pas og visa, og sørge for relevante bestemmelser og kriterier for at sikre, at dokumentationen er ikke-diskriminerende ved at have en kønsansvarlig og aldersfølsom gennemgang for at forhindre øget risiko for sårbarheder i hele migrationscyklussen.

e) Styrke foranstaltninger for at reducere statsløshed, herunder ved at registrere migranters fødsler og sikre, at kvinder og mænd kan give deres nationalitet til deres børn og give, også selvom børnene måtte være født på en anden stats territorium – især i situationer hvor et barn ellers ville være statsløst, skal den menneskelige ret til nationalitet respekteres fuldt ud i overensstemmelse med national lovgivning.

f) Gennemgå og revidere krav til at bevise nationalitet hos servicecentre for at sikre, at migranter uden bevis for statsborgerskab eller juridisk identitet ikke er udelukket fra adgang til grundlæggende tjenester eller nægtet deres menneskelige rettigheder.

g) Bygge ovenpå eksisterende praksis på lokalt plan, der letter deltagelse i samfundslivet, såsom interaktion med myndigheder og adgang til relevante tjenester ved udstedelse af registreringskort til alle personer, der bor i en kommune, herunder migranter, der indeholder grundlæggende personlige oplysninger uden at disse oplysninger dog indeholder rettigheder til statsborgerskab eller opholdstilladelse.

Mål 5: Forbedre tilgængeligheden og fleksibiliteten af veje til reguleret migration

21. Vi forpligter os til at tilpasse muligheder og adgange til reguleret migration på en måde, der letter arbejdskraftens mobilitet og anstændigt arbejde, der afspejler demografiske og arbejdsmarkedsmæssige virkeligheder, optimerer uddannelsesmuligheder, opretholder ret til familieliv og opfylder migranters behov i en situation med sårbarhed med henblik på at udvide og diversificere tilgængeligheden af veje til sikker, ordnet og regelmæssig migration.

For at realisere dette engagement vil vi tage ud af følgende handlinger:

a) Udvikle menneskerettighedsbaseret og kønsansvarlig bilateral, regional og multilateral arbejdskraftmobilitetsaftaler med sektorspecifikke ansættelsesvilkår i samarbejde med relevante interessenter på baggrund af relevante internationale arbejdsmarkedsorganisationers (ILO) standarder, retningslinjer og principper i overholdelse af internationale menneskerettigheder og arbejdsret.

b) At lette den regionale og tværregionale arbejdsmobilitet gennem internationalt og bilateralt samarbejde ordninger, såsom fri bevægelighed, visumliberalisering eller visa med flere lande og rammer for arbejdskraften mobilitet, i overensstemmelse med nationale prioriteringer, lokale markedsbehov og færdigheder.

c) Gennemgå og revidere eksisterende muligheder og veje for reguleret migrering med henblik på at optimere matching af kompetencer med arbejdsmarkederne og håndtere demografiske realiteter og udviklingsudfordringer og muligheder, i overensstemmelse med lokalt og nationalt arbejdsmarkeds krav og færdigheder, i samråd med den private sektor og andre relevante interessenter.

d) Udvikle fleksible, rettighedsbaserede og kønsrelaterede ordninger for arbejdskraftens mobilitet for migranter i overensstemmelse med lokale og nationale arbejdsmarkedsbehov og færdigheder på alle niveauer, herunder midlertidige, sæsonmæssige, cirkulære og hurtige programmer på områder med mangel på arbejdskraft ved at levere fleksible, konvertible og ikke-diskriminerende visum- og tilladelsesmuligheder, som for fast og midlertidigt arbejde, ”multiple entry studie”, forretning, besøg, investering og iværksætteri.

e) Fremme effektiv kompetencetilpasning i den nationale økonomi ved at involvere lokale myndigheder og andre relevante interessenter, især den private sektor og fagforeninger, i analysen af det lokale arbejdsmarked, identifikation af færdighedsforskelle, definition af krævede færdighedsprofiler og evaluering af arbejdskraftens effektivitet migrationspolitikker for at sikre markedsmæssig ansvarlig kontraktmæssig mobilitet af arbejdskraften.

f) Fremme effektive kompetencematchende programmer ved at reducere visum og tillade behandling af tidsrammer for standardstillægstilladelser, og ved at tilbyde accelereret og lettere visum og tillade behandling for arbejdsgivere med en track record of compliance.

g) Udvikle eller bygge videre på eksisterende national og regional praksis for adgang og ophold af passende varighed baseret på empatiske, humanitære eller andre overvejelser for migranter, der er tvunget til at forlade deres lande af oprindelse som følge af pludselige naturkatastrofer og andre usikre situationer, som f.eks. humanitære visa, private sponsorer, adgang til uddannelse til børn og midlertidige arbejdstilladelser, hvis det ikke er muligt for migranten at returnere til deres oprindelsesland.

h) Samarbejde for at identificere, udvikle og styrke løsninger for migranter, der er tvunget til at forlade deres oprindelseslande på grund af langsomt udviklende naturkatastrofer, de skadelige virkninger af klimaændringer og miljø nedbrydning, såsom ørkendannelse, jordforringelse, tørke og havniveau stigning, herunder ved udformning planlagt flytning og visum muligheder, i tilfælde hvor tilpasning i eller returnering til deres oprindelsesland ikke er muligt.

i) Tilrettelægge adgang til procedurer for familiesammenføring for migranter på alle færdighedsniveauer gennem passende foranstaltninger, der fremmer realiseringen af retten til familieliv og barnets bedste, herunder af gennemgang og revision af gældende krav, såsom om indkomst, sprogfærdigheder, længden af opholdet, arbejdstilladelse og adgang til social sikring og tjenesteydelser.

j) Udvid lediges muligheder for akademisk mobilitet, herunder gennem bilaterale og multilaterale aftaler, som faciliterer akademiske udvekslinger, såsom stipendier til studerende og akademiske fagfolk, besøg hos professorer, fælles uddannelsesprogrammer og internationale forskningsmuligheder i samarbejde med akademiske institutioner og andre relevante interessenter.

Mål 6: Lette en retfærdig og etisk rekruttering og sikre forhold, der sikrer et anstændigt arbejde

22. Vi forpligter os til at gennemgå eksisterende rekrutteringsmekanismer for at sikre, at de er retfærdige og etiske, og at beskytte alle vandrende arbejdstagere mod alle former for udnyttelse og misbrug for at sikre anstændigt arbejde og maksimere socioøkonomiske bidrag fra indvandrere i både deres oprindelsesog bestemmelsesland.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Fremme underskrivelse og ratificering af, tiltrædelse til og gennemførelse af relevante internationale instrumenter relateret til international arbejdskraftmigration, arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde og tvangsarbejde.

b) Bygge ovenpå arbejdet i eksisterende bilaterale, subregionale og regionale platforme, der har overvundet hindringer og identificeret bedste praksis inden for arbejdskraftens mobilitet ved at lette den tværregionale dialog for at dele denne viden, og at fremme fuld respekt for menneskerettigheds- og arbejdstagerrettigheder for vandrende arbejdstagere på alle færdighedsniveauer, herunder migrantarbejdere.

c) Forbedre reglerne for offentlige og private rekrutteringsbureauer for at tilpasse dem til internationale retningslinjer og bedste praksis, og forbyde rekrutteringsbureauer og arbejdsgivere at opkræve eller skifte rekrutteringsgebyrer eller beslægtede omkostninger til vandrende arbejdstagere for at forhindre gældsbinding, udnyttelse og tvangsarbejde, herunder ved at indføre obligatoriske, håndhævelige mekanismer til effektiv regulering og overvågning af ansættelsesindustrien.

d) Etablere partnerskaber med alle relevante interessenter, herunder arbejdsgivere, vandrende arbejdstagerorganisationer og fagforeninger for at sikre, at vandrende arbejdstagere får skriftlige aftaler og gøres opmærksom på bestemmelser heri, bestemmelserne om international ansættelse og ansættelse i destinationslandet og deres rettigheder og forpligtelser samt om adgang til effektiv klage og erstatning på et sprog, de forstår.

e) Gennemføre nationale love, der sanktionerer overtrædelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, især i tilfælde af tvangsarbejde og børnearbejde, i samarbejde med den private sektor, herunder arbejdsgivere, rekrutteringsbureauer, underleverandører og leverandører, for at opbygge partnerskaber, der fremmer vilkår for anstændigt arbejde, forhindrer misbrug og udnyttelse, og sikre, at roller og ansvar inden for rekrutterings- og beskæftigelsesprocesserne er tydeligt skitseret og derved forbedre gennemsigtigheden af forsyningskæden.

f) Styrkelse af håndhævelsen af retfærdig og etisk rekruttering og anstændige arbejdsnormer og -politikker ved at styrke arbejdsinspektørernes og andre myndigheders evner til bedre at overvåge rekrutteringsbureauer, arbejdsgivere og serviceudbydere inden for alle sektorer, der sikrer, at internationale menneskerettigheder og arbejdsret overholdes for at forhindre alle former udnyttelse, slaveri og tvangs- eller børnearbejde.

g) Udvikle og styrke arbejdsmigration og retfærdige og etiske rekrutteringsprocesser, der giver migranter mulighed for at skifte arbejdsgivere og forbedre betingelserne eller længden af deres ophold med minimal administrativ byrde, mens større muligheder for anstændigt arbejde og respekt for internationale menneskerettigheder og arbejdsret samtidig fremmes.

h) Træffe foranstaltninger, der forbyder konfiskation eller ikke-konsensuel opbevaring af arbejdskontrakter og rejser eller identitetsdokumenter fra indvandrere for at forhindre misbrug, alle former for udnyttelse, tvungen, obligatorisk og børnearbejde, afpresning og andre afhængighedsforhold, og at give migranter mulighed for fuldt ud at udøve deres menneskelige rettigheder.

i) Give vandrende arbejdstagere beskæftiget med lønnet og kontraktmæssigt arbejde de samme arbejdstagerrettigheder og beskyttelse som alle arbejdstagere i den pågældende sektor, såsom rettigheder til retfærdige og gunstige betingelser af arbejde, lige løn for arbejde af lige værdi, frihed til fredelig forsamling og forening samt til højest opnåelige standard for fysisk og psykisk sundhed, herunder gennem lønbeskyttelsesmekanismer, social dialog og medlemskab af fagforeninger.

j) Sikre, at migranter, der arbejder i den uformelle økonomi, har sikker adgang til effektiv rapportering, klage og retsmidler i tilfælde af udnyttelse, misbrug eller krænkelse af deres rettigheder på arbejdspladsen på en måde der ikke forværrer migranternes sårbarhed eller forhindrer dem i indsigelse overfor sådanne hændelser, herunder deres mulighed for at deltage i respektive retssag, uanset om det er i oprindelseslandet eller bestemmelseslandet.

k) Gennemgå relevante nationale arbejdslove, beskæftigelsespolitikker og programmer for at sikre, at de omfatter overvejelser om de særlige behov og bidrag fra kvindelige vandrende arbejdstagere, især inden for hjemmearbejde og lavtuddannede erhverv, og vedtage specifikke foranstaltninger til forebyggelse, rapportering, adressering og effektivt afhjælpe alle former for udnyttelse og misbrug, herunder seksuel og kønsbaseret vold, som grundlag for fremme kønsrelaterede arbejdsmobilitetspolitikker.

l) Udvikle og forbedre nationale politikker og programmer vedrørende international arbejdskraft mobilitet, herunder hensynet til relevante anbefalinger fra ILO’s generelle principper og driftsretningslinjer for Fair Recruitment, De Forenede Nationers vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder og IOM International Recruitment Integrity System (IRIS).

Mål 7: Adressere og reducere sårbarheder i migration

23. Vi forpligter os til at reagere på migranternes behov, der står over for sårbarhedssituationer, som måtte opstå som følge af omstændigheder, hvor de rejser, eller de betingelser, de står over for i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande, ved at hjælpe dem og beskytte deres menneskerettigheder i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til folkeretten. Yderligere forpligter vi os til altid at opretholde barnets bedste interesser som et primært hensyn i situationer med børn, og at anvende en kønsansvarlig tilgang til at løse sårbarheder, herunder i svar på blandede bevægelser.

For at realisere dette engagement vil vi trække ud af følgende handlinger:

a) Gennemgå relevante politikker og praksis for at sikre, at de ikke opretter, forværrer eller utilsigtet øger migranters sårbarheder, herunder ved at anvende et menneskerettighedsbaseret, køns- og handicapresponsiv, såvel som en alders- og børnefølsom tilgang.

b) Etablere omfattende politikker og udvikle partnerskaber, der giver migranter i en situation med sårbarhed, uanset deres migrationsstatus, den nødvendige støtte i alle faser af migrationen gennem identifikation og bistand samt beskyttelse af deres menneskerettigheder, især i sager relateret til kvinder i fare, børn, især dem, der ledsager eller adskilles fra deres familier, medlemmer af etniske og religiøse minoriteter, ofre for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold, ældre personer, personer med handicappede, personer, der diskrimineres på ethvert grundlag, oprindelige folk, arbejdstagere står over for udnyttelse og misbrug, hjemmearbejdere, ofre for menneskehandel og migranter omfattet af udnyttelse og misbrug i forbindelse med smugling af indvandrere.

c) Udvikle kønsrelaterede migrationspolitikker for at imødegå migrantens særlige behov og sårbarheder. Kvinder, piger og drenge som kan omfatte hjælp, sundhedspleje, psykologisk og anden rådgivende tjenester samt adgang til domstolene og effektive retsmidler, især i tilfælde af seksuel og kønsbaseret vold, misbrug og udnyttelse.

d) Gennemgå relevante eksisterende arbejdslove og arbejdsvilkår for at identificere og effektivt adressere arbejdspladsrelaterede sårbarheder og misbrug af vandrende arbejdstagere på alle færdighedsniveauer, herunder indenlandske arbejdere og dem arbejder i den uformelle økonomi i samarbejde med relevante interessenter, især den private sektor.

e) Optagelse af indvandrerbørn i nationale børnesikringssystemer ved at etablere robuste procedurer for beskyttelse af indvandrerbørn i relevante lovgivningsmæssige, administrative og retslige procedurer og afgørelser i alle migrationspolitikker og programmer, der påvirker børn, herunder konsulære beskyttelsespolitikker og tjenester samt grænseoverskridende samarbejdsrammer for at sikre, at de bedste interesser for barnet er hensigtsmæssigt integreret, konsekvent fortolket og anvendt i koordination og samarbejde med børnebeskyttelsesmyndigheder.

f) Beskyt uledsagede og adskilte børn i alle faser af migrationen gennem oprettelsen af specialiserede procedurer for deres identifikation, henvisning, pleje og familiesammenføring og give adgang til sundhedsydelser, herunder mental sundhed, uddannelse, juridisk bistand og retten til at blive hørt i administrative og retslige procedurer, herunder ved hurtigt at udpege en kompetent og upartisk lovlig værge, som væsentlige midler til at løse deres særlige sårbarheder og diskrimination, beskytte dem mod alle former for vold og give adgang til bæredygtige løsninger, der er i deres bedste interesse.

g) Sørg for, at migranter har adgang til offentlig eller økonomisk uafhængig juridisk bistand og repræsentation i retssager, der berører dem, herunder i forbindelse med en retslig eller administrativ høring i forbindelse hermed, for at sikre, at alle indvandrere overalt anerkendes som personer for loven og at retfærdigheden leveres upartisk og ikke-diskriminerende.

h) Udvikle tilgængelige og hensigtsmæssige procedurer, der letter overgange fra en status til en anden og informere migranter om deres rettigheder og forpligtelser for at forhindre, at migranter falder i en uregelmæssig status i destinationslandet, for at reducere usikkerhed om status og beslægtede sårbarheder samt at aktivere individuelle statusvurderinger for indvandrere, herunder for dem, der er gået uden for regelmæssig status under frygt for vilkårlig udvisning.

i) Byg ovenpå eksisterende praksis for at lette adgangen for migranter i en ureguleret status til en individuel vurdering som kan føre til en reguleret status som migrant fra sag til sag og med klare og gennemsigtige kriterier, især i tilfælde hvor børn, unge og familier er involveret som en mulighed for at reducere sårbarheder såvel som til staterne for at sikre bedre kendskab til sin iboende befolkning.

j) Anvend specifikke støtteforanstaltninger for at sikre migranter, der er fanget i krisesituationer i transitlandene og i destinationslandet, har adgang til konsulær beskyttelse og humanitær bistand, herunder ved at lette grænseoverskridende og bredere internationalt samarbejde samt ved at tage hensyn til indvandrerbefolkningerne i krisesituationer.

k) Involver lokale myndigheder og relevante interessenter i identifikation, henvisning og bistand til migranter i en sårbarhedssituation, herunder gennem aftaler med nationale beskyttelsesorganer, retshjælp og serviceudbydere samt involvering af mobilresponshold, hvor de eksisterer.

l) Udvikling af nationale politikker og programmer til forbedring af nationale svar, der imødekommer behovene hos migranter i sårbarhedsforhold, herunder ved at tage hensyn til relevante anbefalinger fra den globale migrationsgruppes principper og retningslinjer, understøttet af praktisk vejledning, i beskyttelsen af menneskerettigheder for migranter i sårbare situationer.

Mål 8: Redde liv og etablere koordineret international indsats for bortkomne indvandrere

24. Vi forpligter os til at samarbejde internationalt for at redde liv og forhindre migranternes dødsfald og personskader gennem individuel eller fælles søgning og redningsoperationer, standardiseret indsamling og udveksling af relevant information, forudsat kollektivt ansvar for at bevare alle indvandrers liv i overensstemmelse med folkeretten.

Vi forpligter os videre til at identificere dem, der er døde eller forsvundet, og at lette kommunikationen med berørte familier. For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Udvikle procedurer og aftaler om søgning og redning af indvandrere med det primære formål at beskytte indvandrers ret til liv, opretholde forbuddet mod kollektiv udvisning, garanterer retfærdig proces og individuelle vurderinger, forbedre modtagelses- og bistandskapaciteten og sikre, at bistand af udelukkende humanitær karakter overfor indvandrere ikke anses for ulovlig.

b) Gennemgå konsekvenserne af migrationsrelaterede politikker og love for at sikre, at disse ikke hæver eller skaber risiko for migranternes behov, herunder ved at identificere farlige transitruter, der anvendes af indvandrere, ved at arbejde med andre stater samt relevante interessenter og internationale organisationer for at identificere kontekstmæssige risici og etablere mekanismer til forebyggelse og reaktion på sådanne situationer med særlig vægt på migrantbørn, især dem, der ikke er ledsaget eller adskilt.

c) Gør det muligt for migranter at kommunikere med deres familier omgående for at informere dem om, at de lever ved at lette adgangen til kommunikationsmidler langs ruter og på deres bestemmelsessted, herunder i steder i tilbageholdelse, samt adgang til konsulære missioner, lokale myndigheder og organisationer, der kan levere hjælp til familiekontakter, især i tilfælde af uledsagede eller adskilte indvandrerbørn som unge.

d) Etablere tværnationale koordinationskanaler, herunder gennem konsulært samarbejde, og udpege kontaktsteder for familier der eftersøger bortkomne migranter, hvorigennem familier kan holdes underrettet om status af eftersøgningen og få andre relevante oplysninger, samtidig med at man respekterer retten til privatliv og beskyttelse af personlige data.

e) Indsamle, centralisere og systematisere data vedrørende lig og sikre mulighed for sporing efter begravelse i overensstemmelse med internationalt accepterede retsmedicinske standarder og etablere koordinationskanaler på tværnationalt plan for at lette identifikation og information til familier.

f) Gør alle anstrengelser, herunder gennem internationalt samarbejde, til at genoprette, identificere og repatriere til deres oprindelseslande, resterne af afdøde migranter med respekt , der respekterer den efterladte families ønsker, og i tilfælde af uidentificerede personer, lette identifikation, og at sikre, at resterne af afdøde migranter behandles på en værdig, respektfuld og korrekt måde.

Mål 9: Styrke det transnationale svar på smugling af migranter

25. Vi forpligter os til at intensivere den fælles indsats for at forebygge og modvirke smugling af migranter ved at styrke kapaciteten og internationalt samarbejde for at forhindre, undersøge, retsforfølge og straffe smugling af migranter for at stoppe straffriheden af smuglernes netværk.

Vi forpligter os yderligere til at sikre, at migranter ikke bliver strafbare for at have været genstand for smugling, uanset mulige retsforfølgelser for andre krænkelser af national ret. Vi forpligter os også til at identificere smuglede migranter for at beskytte deres menneskerettigheder under hensyntagen til kvinders og børns særlige behov og især hjælpe de migranter, der er omfattet af smugleri under skærpende omstændigheder i overensstemmelse med folkeretten. For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Fremme ratificering, tiltrædelse og gennemførelse af protokollen mod smugling af migranter over land, til havs eller i luften, som supplerer De Forenede Nationers konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

b) Bruge tværnationale, regionale og bilaterale mekanismer til at dele relevant information og efterretninger om smuglerruter, arbejdsmetoder og finansielle transaktioner af smuglernetværk, sårbarheder, der står over for smuglede indvandrere og andre data til at nedbryde smuglernetværkene og forbedre fælles svar.

c) Udvikle kønsrelaterede og børnefølsomme samarbejdsprotokoller langs migrationsruter, der skitserer trin-for-trin foranstaltninger til tilstrækkeligt at identificere og bistå smuglede migranter i overensstemmelse med folkeretten samt at lette grænseoverskridende retshåndhævelse og efterretningssamarbejde for at forebygge og bekæmpe smugling af migranter for at bringe smugleriet til ophør og forhindre uregelmæssig migration, idet bekæmpelsen af smugleriet sker i fuld respekt for menneskerettighederne.

d) Vedtage lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at etablere smugling af indvandrere som en kriminel lovovertrædelse, når den er begået forsætligt og for direkte eller indirekte at opnå et økonomisk eller anden materiel fordel for smugleren, omfattende øgede straffe for smugling af migranter under skærpende omstændigheder i overensstemmelse med folkeretten.

e) Udforme, gennemgå eller ændre relevante politikker og procedurer for at skelne mellem smugling af migranter og menneskehandel ved at anvende de korrekte definitioner og anvende forskellige svar på disse forskellige forbrydelser, samtidig med at det erkendes, at smuglede migranter også kan blive ofre for menneskehandel, og de kræver derfor passende beskyttelse og bistand.

f) Træffe foranstaltninger til at forhindre smugling af migranter langs migrationscyklussen i partnerskab med andre stater og relevante interessenter, herunder ved at samarbejde om udvikling, offentlig information, retfærdighed, samt uddannelse og teknisk kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt plan, idet der lægges særlig vægt på geografiske områder, hvorfra uregelmæssig migration systematisk kommer fra.

Mål 10: Forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af menneskehandel i forbindelse med international migration

26. Vi forpligter os til at træffe lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger til forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af menneskehandel i kontekst for international migration ved at styrke kapaciteten og internationalt samarbejde for at undersøge, retsforfølge og straffe handel med personer, afskrække efterspørgsel, der fremmer udnyttelse, der fører til handel, og fjerner straffrihed i menneskehandel.

Vi forpligter os yderligere til at forbedre identifikationen og beskyttelsen af, og bistand til indvandrere, der er blevet ofre for menneskehandel, idet der lægges særlig vægt på kvinder og børn.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Fremme ratificering, tiltrædelse og gennemførelse af protokollen til forebyggelse, undertrykkelse og straf af handel med personer, især kvinder og børn, der supplerer De Forenede Nationers konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

b) Fremme gennemførelsen af FN’s globale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel og tage hensyn til relevante henstillinger fra De Forenede Nationers Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) Værktøjer til bekæmpelse af menneskehandel og andre relevante UNODC-dokumenter, når de udvikles og gennemførelse af nationale og regionale politikker og foranstaltninger vedrørende menneskehandel.

c) Overvåg uregelmæssige migrationsruter, som kan udnyttes af menneskehandelsnet til at rekruttere og finde ofre for smugler eller uregulerede indvandrere for at styrke samarbejdet på det bilaterale, regionale og tværregionale niveau for forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af gerningsmænd samt om identifikation og beskyttelse af og bistand til ofre for menneskehandel.

d) Del relevant information og efterretninger gennem tværnationale og regionale mekanismer, herunder på arbejdsmetoder, økonomiske modeller og betingelser for netværk af menneskehandel, styrke samarbejdet mellem alle relevante aktører, herunder finansielle efterretningsenheder, tilsynsmyndigheder og finansielle institutioner, til at identificere og forhindre finansielle strømme i forbindelse med menneskehandel og styrke det retlige samarbejde og håndhævelse for at sikre ansvarlighed og fjerne straffrihed.

e) Anvend foranstaltninger, der tager fat på de særlige sårbarheder for kvinder, mænd, piger og drenge, uanset deres migrationsstatus, som er blevet eller er i fare for at blive ofre for menneskehandel og andre former for udnyttelse, ved at lette adgangen til domstolene og sikker indberetning uden frygt for tilbageholdelse, udvisning eller straf, med fokus på forebyggelse, identifikation, passende beskyttelse og bistand og adressering specifikke former for misbrug og udnyttelse.

f) Sikre at definitioner af menneskehandel i lovgivning, migrationspolitik og planlægning, samt i retsforfølgning er i overensstemmelse med international ret for at skelne mellem forbrydelserne menneskehandel og smugling af migranter.

g) Styrkelse af lovgivning og relevante procedurer for at styrke retsforfølgning af menneskehandlere, undgå kriminalisering af migranter, der er ofre for menneskehandel, og sørge for, at ofre modtager passende beskyttelse og bistand, ubetinget af samarbejde med myndighederne imod mistænkte menneskehandlere.

h) Tilbyde migranter, der er blevet ofre for menneskehandel, beskyttelse og bistand som f.eks. foranstaltninger til fysisk, psykologisk og social genopretning, samt foranstaltninger, der tillader dem at forblive i bestemmelseslandet, midlertidigt eller permanent, i passende tilfælde at lette ofrets adgang til retfærdighed, herunder erstatning i overensstemmelse med folkeretten.

i) Opret nationale og lokale informationssystemer og uddannelsesprogrammer, der advarer og uddanner borgere, arbejdsgivere samt offentlige embedsmænd og retshåndhævende myndigheder og styrke kapaciteten til at identificere tegn på menneskehandel eller børnearbejde i oprindelses-, transit- og destinationslandet.

j) Invester i oplysningskampagner i samarbejde med relevante interessenter for migranter og potentielle indvandrere om risici og farer ved menneskehandel og giv dem oplysninger om forebyggelse og rapportering af menneskehandel.

Mål 11: Håndter grænser på en integreret, sikker og koordineret måde

27. Vi forpligter os til at koordinere vores nationale grænser og fremme bilateralt og regionalt samarbejde, sikre sikkerhed for stater, samfund og migranter og lette sikre og regulerede grænseoverskridende bevægelser af mennesker og samtidig forhindre ureguleret migration.

Vi forpligter os yderligere til at gennemføre grænsestyringspolitikker som respektere national suverænitet, retsstatsprincippet, folkeretlige forpligtelser og menneskerettighederne for alle migranter, uanset deres migrationsstatus, og disse rettigheder er ikke-diskriminerende, kønsansvarlige og børnefølsomme.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Forbedre internationalt, regionalt og tværregionalt samarbejde om grænseforvaltning, under hensyntagen til den særlige situation i transitlandene, korrekt identifikation, rettidig og effektiv henvisning, bistand og passende beskyttelse af migranter i sårbarhedssituationer ved eller nær internationale grænser, i overholdelse af international menneskerettighedslovgivning ved at vedtage helhedsstrategier, gennemførelse af fælles grænseoverskridende uddannelse og fremme af kapacitetsopbygning.

b) Etablere passende strukturer og mekanismer til effektiv integreret grænseforvaltning ved at sikre omfattende og effektive grænseovergangsprocedurer, herunder gennem forhåndsundersøgelse af ankommende personer, forud rapportering af passagerer og brug af informations- og kommunikationsteknologi, med samtidig opretholdelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling, respekt for retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

c) Gennemgang og revision af relevante nationale procedurer for grænse screening, individuel vurdering og interviewprocesser for at sikre behørig proces ved internationale grænser, og at alle migranter behandles i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning, herunder gennem samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre relevante interessenter.

d) Udvikle tekniske samarbejdsaftaler, der gør det muligt for staterne at anmode om og tilbyde aktiver, udstyr og andet teknisk bistand til styrkelse af grænseledelsen, især inden for søgning og redning samt andre nødsituationer.

e) Sikre at børnebeskyttelsesmyndigheder straks informeres og deltager i procedurer for bestemmelse af barnets interesser, når et uledsaget eller adskilt barn krydser en international grænse i overensstemmelse med folkeretten, herunder ved uddannelse af grænsemyndigheder i barnets rettigheder og børnenes følsomme procedurer, såsom dem, der forhindrer familieseparation og genforening af familier når familieseparation forekommer.

f) Gennemgang og revision af relevante love og bestemmelser for at afgøre, om sanktioner er passende til at adressere ureguleret indrejse eller ophold, og i bekræftende fald at sikre, at de er forholdsmæssige, retfærdige, ikke-diskriminerende og fuldstændig i overensstemmelse med lovlig proces og andre forpligtelser i henhold til folkeretten.

g) Forbedre grænseoverskridende samarbejde mellem nabolande og andre stater vedrørende behandlingen af personer, der krydser eller søger at krydse internationale grænser, herunder ved at tage hensyn til relevante anbefalinger fra kontoret for De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, herunder principper og retningslinjer for menneskerettigheder ved internationale grænser, når man identificerer bedste praksis.

Mål 12: Styrkelse af sikkerhed og forudsigelighed i migrationsprocedurer for passende screening, vurdering og henvisning.

28. Vi forpligter os til at øge retssikkerheden og forudsigeligheden af migrationsprocedurer ved at udvikle og styrke effektive og menneskerettighedsbaserede mekanismer til passende og rettidig screening og individuel vurdering af alle migranter med det formål at identificere og lette adgangen til de relevante henvisningsprocedurer, i overensstemmelse med folkeretten.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Øge gennemsigtigheden og tilgængeligheden af migrationsprocedurer ved at formidle kravene til indrejse, optagelse, ophold, arbejde, studie eller andre aktiviteter og indførelse af teknologi til at forenkle ansøgningsprocedurer, for at undgå unødige forsinkelser og udgifter for stater og indvandrere.

b) Udvikle og gennemføre intra- og tværregionale specialiserede menneskerettigheder og traumeinformeret træning for første gangs respondenter og embedsmænd, herunder retshåndhævende myndigheder, grænsemyndigheder, konsulære repræsentanter og retlige organer, for at lette og standardisere identifikation og henvisning af såvel som passende bistand og rådgivning på en kulturelt følsom måde til ofre for menneskehandel, migranter i sårbarhedsforhold, herunder børn, især dem, der ikke er ledsaget eller adskilt, og personer, der er ramt af enhver form for udnyttelse og misbrug i forbindelse med smugling af indvandrere under forværring forhold.

c) Etablere kønsrelaterede og børnefølsomme henvisningsmekanismer, herunder forbedrede screeningsforanstaltninger og individuelle vurderinger ved grænser og steder med første ankomst ved anvendelse af standardiserede driftsprocedurer udviklet i samråd med lokale myndigheder, nationale menneskerettighedsinstitutioner, internationale organisationer og civilsamfundet.

d) Sørge for, at migrantbørn hurtigt identificeres på steder med første ankomst i transitland og destination, og hvis uledsagede eller adskilte børn, henvises hurtigt til børnebeskyttelsesmyndigheder og andre relevante tjenester der udpeger kompetent og upartisk hjælp til disse børn, herunder beskyttelse af familiebånd, og at enhver der legitimt hævder at være et barn, behandles som sådan, medmindre andet bestemmes gennem en tværfaglige, uafhængige og børnefølsomme aldersvurderinger.

e) I forbindelse med blandede bevægelser sikre at relevante oplysninger om rettigheder og forpligtelser i henhold til de nationale bestemmelser, love og procedurer, herunder om adgangs- og opholdskrav, tilgængelige former for beskyttelse samt muligheder for tilbagesendelse og reintegration, er hensigtsmæssigt, hurtigt og effektivt meddelt og er tilgængeligt.

Mål 13: Brug kun migranttilbageholdelse som et mål for sidste udvej og arbejd mod alternativer

29. Vi forpligter os til at sikre, at enhver tilbageholdelse i forbindelse med international migration følger en fornuftig ikke-vilkårlig proces, der baseret på lov, nødvendighed, proportionalitet og individuelle vurderinger, udfør af autoriserede embedsmænd og er i den kortest mulige periode uanset om der er tale om tilbageholdelse i øjeblikket, indrejse, transit eller tilbagesendelse, og uanset hvilken type frihedsberøvelse der opstår.

Vi forpligter os yderligere til at prioritere ikke-frihedsberøvende alternativer til tilbageholdelse, der er i overensstemmelse med folkeretten og til at tage en menneskerettighedsbaseret tilgang til enhver tilbageholdelse af migranter – således kun ved hjælp af tilbageholdelse som en foranstaltning til sidste udvej.

For at realisere dette engagement vil vi tage ud af følgende handlinger:

a) Brug eksisterende relevante menneskerettighedsmekanismer til at forbedre uafhængig overvågning af indvandrernes tilbageholdelse, for at sikre, at det er et mål, at menneskerettighedskrænkelser ikke forekommer, og at staterne fremmer, implementere og udvide alternativer til tilbageholdelse, favorisere ikke-frihedsberøvende foranstaltninger og samfundsbaseret plejeordninger, især for familier og børn.

b) Konsolidere et omfattende arkiv for at formidle bedste praksis med menneskerettighedsbaserede alternativer til tilbageholdelse i forbindelse med international migration, herunder ved at lette og facilitere regelmæssige udvekslinger og udvikling af initiativer baseret på vellykket praksis mellem stater og mellem stater og relevante interessenter.

c) Gennemgang og revision af relevant lovgivning, politikker og praksis i forbindelse med tilbageholdelse af migranter for at sikre, at migranter ikke er tilbageholdt vilkårligt, at beslutninger om at tilbageholde er baseret på loven, er proportionale, har et legitimt formål, og tages individuelt i fuld overensstemmelse med behørig proces og proceduremæssig beskyttelsesforanstaltninger, og at migrant tilbageholdelse ikke fremmes som afskrækkende eller bruges som en form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling af migranter i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning.

d) Give adgang til retfærdighed for alle indvandrere i transit- og destinationslande, som er eller måtte være underlagt frihedsberøvelse, herunder ved at lette adgangen til gratis eller billig juridisk rådgivning og bistand fra en kvalificeret og uafhængig advokat samt adgang til oplysninger og ret til regelmæssig gennemgang af en arrestordre.

e) Sikre at alle indvandrere under frihedsberøvelse informeres om årsagerne til deres tilbageholdelse, på et sprog, de kan forstå og lette udøvelsen af deres rettigheder, herunder at kommunikere med den respektive konsulære eller diplomatiske missioner straks, juridiske repræsentanter og familiemedlemmer i overensstemmelse med international ret og retfærdige procesgarantier.

f) Reducere de negative og potentielt varige virkninger af tilbageholdelsen af indvandrere ved at garantere forfalden proces og proportionalitet, at det er i den korteste periode, at den sikrer fysisk og mental integritet, og at der i det mindste er adgang til mad, grundlæggende sundhedspleje, juridisk orientering og bistand, information og kommunikation og passende indkvartering ydes i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder lov.

g) Sikre at alle statslige myndigheder og private aktører der er behørigt ansvarlige for administrationen af migranters frihedsberøvelse gør det på en måde, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne og er uddannet til ikke-diskrimination og forebyggelse af vilkårlige arrestationer og tilbageholdelse i forbindelse med international migration og er ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne.

h) Beskyt og respekter barnets rettigheder og bedste interesser til enhver tid uanset migrationsstatus ved at sikre tilgængelighed af et levedygtigt udvalg af alternativer til tilbageholdelse i ikke-frihedsberøvende sammenhænge, favorisere samfundsbaserede plejeordninger, der sikrer adgang til uddannelse og sundhedspleje og respekterer retten til familieliv og familieenhed, og ved at arbejde for at afslutte brugen af barnets tilbageholdelse i sammenhæng med international migration.

Mål 14: Forbedre konsulær beskyttelse, bistand og samarbejde i hele migrationscyklussen

30. Vi forpligter os til at styrke konsulær beskyttelse af og bistand til vores statsborgere i udlandet, såvel som konsulære samarbejde mellem stater for bedre at beskytte alle migranters rettigheder og interesser og udbygge vores missioners funktioner for at forbedre interaktioner mellem indvandrere og statslige myndigheder i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande i overensstemmelse med folkeretten.

For at realisere dette engagement vil vi tage følgende handlinger:

a) Samarbejd for at opbygge konsulære kapaciteter, træne konsulære embedsmænd, fremme ordninger for at give konsulær tjenester kollektivt, hvor de enkelte stater mangler kapacitet, herunder gennem teknisk bistand at udvikle bilaterale eller regionale aftaler om forskellige aspekter af konsulært samarbejde.

Oversat af Flemming

Forræderi på højeste plan


Jeg vil gerne starte med at fortælle om en oplevelse fra Den Sociale Højskole i Odense. Min lærer i det fag der hedder “teori og metode”, fortalte i vores allerførste undervisningstime, om dengang hun selv startede på Den Sociale Højskole.
I hendes egen allerførste undervisningstime, blev også de spurgt, som sædvanen er, hvorfor de gerne vil blive socialrådgiver ? På det spørgsmål havde en af hendes klassekammerater, en ung kvinde, svaret : “For at overflødiggøre mig selv” !

Hendes logik var, at hvis hun var dygtig nok til sit arbejde som socialrådgiver, så ville hun til sidst være overflødig, for de sociale problemer ville være løst.

Tak for kaffe en udmelding ! Hun er da godt nok ikke hverken ydmyg eller selvudslettende, og selvom det er store armbevægelser, så er denne form for overflødiggørelse konstruktiv. Man kunne med et fint ord kalde det en konstruktiv positiv idealisme – en positiv ting – fordi hendes drøm samtidigt er så opbyggende og selvbevarende.

På den måde, var hendes ambition om, at ville overflødiggøre sig selv, kun positiv.
Det er politikernes ikke. De er hoppet med på et EU-projekt der går mod en stadigt snævrere Union, og det betyder en gradvis ophævelse af Danmark som selvstændig nation.

Næsten alle politikere er hoppet med på den EU-vogn, ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, og de kan ikke få afskaffet Danmark hurtigt nok. De vil overflødiggøre sig selv og Folketinget.

Problemet er bare, at det vil befolkningen ikke, og dermed er demokratiet blevet et problem for politikerne, og i denne valgperiode for Lars Løkke Rasmussen i særdeleshed.

Så hvad gør han, når folket og demokratiet er blevet et problem – en hindring ?
Han fører befolkningen bag lyset og lyver !

Dengang Helle Thorning Schmidt begik de mange løftebrud, så havde hun en undskyldning. Hun blev nødt til at gå på kompromis med en dygtig Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre, og det betød, at hun ikke kunne levere på valgløfterne efter valget. Men Lars Løkke – han har ingen undskyldninger. Tværtimod så kørte han DF, der var 3 mandater større, og de knap 900.000 vælgere der havde stemt på Dansk Folkeparti over, og så løj han ellers resten af danskerne lige op i deres åbne ansigt.

Lars Løkke Rasmussen behøver ingen undskyldninger. Han bare lyver, og bedrager folket !

Og han er god til det. Havde han valgt en karriere i underverdenen, var han uden tvivl hurtigt blevet “the Godfather” der, men nu valgte han altså – desværre for Danmark og det danske folk,- en politisk karriere i oververdenen, og blev så Statsminister i stedet. Tankegangen er lige kriminel.

I regeringsgrundlaget står der, at Danmark er et kristent land. Men det var en tom gestus fra denne snedige politiske taktiker. Der er intet gjort ved den modbydelighed, at kristne danskere kun kan købe halalslagtet kød. Det bliver end ikke mærket. Ej heller er der gjort noget som helst ved de allermest fjendtlige moskeer, som eksempelvis moskeen på Grimhøj. Tværtimod så bygges der stadigt flere moskeer overalt i Danmark, hvorfra fjendtligheden kan holdes ved lige.

Der tildeles statsborgerskaber, ikke som der er påbudt i Grundloven enkeltvist, men i massevis. Hundredvis ad gangen, og mange af de nye “danskere” skal have tolk med, når de fx. skal til lægen.

Lars Løkke Rasmussen lovede lige før valget en revision af konventionerne, men lige efter valget sagde han så : “det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske” !

Han lovede før valget en straks-opbremsning, men da det lige efter valget væltede ind over grænsen med tilløbne muslimer i tusindvis, lod han stå til. Og som om det ikke var nok, så proklamerede han i forlængelse heraf, at danskerne måtte indstille sig på yderligere 100.000 ikke vestlige over de næste 4 år.

Så bliver bedraget ikke større. Det er forræderi.

Overfor EU, det internationale samfund og den globalisering, der i virkeligheden bare er et andet ord for islamisk invasion og islamisering, er Lars Løkke Rasmussen en ildsjæl og en hædersmand.
Men overfor Danmark er Statsministeren en landsforræder.

Steffen Wernberg-Møller

Godt nytår til alle SIADs medlemmer og støtter.

SIADs status 2017 og SIADs målsætning 2018

SIADs målsætning for 2017 var at passe på grænserne, hvis grænsekontrollen ikke fortsatte.
Det gjorde den og det mener vi, at vi var med til, fordi der lå planer om at nedlægge grænsekontrollen, men det at vi havde organiseret og øvet privat grænsekontrol, havde nok en indflydelse på, at man ville fortsætte, for at undgå private vagtværn ved grænsen.

Så vi kan klappe os selv på skulderen over indirekte at have været med til at grænsekontrollen fortsætter. Første halvdel af året koncentrerede SIAD sig en del om dette, som en fortsættelse af arbejdet 2016.

Så dukkede historien op med, at der skulle opføres en tyrkisk moske, støttet af Erdogan, med to minaretter i Roskilde Domkirkeby, hvor de danske konger ligger begravet.
Det opfattede SIAD som en hån og som en plan fra tyrkisk side, på langsomt at overtage byen, for vi ved, at man med demokratiet kan vedtage, at minaretterne må kalde til bøn, når muslimerne er mange nok. Så det hjælper ikke, at politikerne siger, at det ikke er meningen, at de skal kalde til bøn.

Mod Roskilde moskeen implanterede vi vores nye taktik, som også fortsætter i 2018.

Her er lidt forklaring fra vores møder, hvor vi har brugt det som illustration på vores metoder:

KORT FORKLARING PÅ SIADs NYE TAKTIK: POLITISK GUERILLAKAMP

De af jer der har været til vores møder for nylig, ved at vi har indført en ny taktik, hvor vi går et skridt længere end vi plejer.

I SIAD har vi en strategi, at vi aldrig går længere med vores aktioner og demonstrationer, end at vi ved, at det brede flertal i befolkningen har samme mening. Hvis vi skrider til handlinger, der er længere forud end hvad folkemeningen er, vil medier og politikere have nemt ved at dæmonisere os og kalde os terrorister og dermed vil vi forspilde den ene chance vi har for at redde vores land, og det vil vi under ingen omstændigheder tillade eller acceptere.

For at få DANMARK på ret kurs igen skal der et MAGTSKIFTE til:

SIADs styrelse har udarbejdet en strategi, som vi har lånt fra organisationer og lande, som med held har udført et magtskifte på fredelig vis eller næsten fredelig vis. Strategien hedder “politisk guerillakamp” som er blevet brugt af frihedsbevægelser med held rundt omkring i verden.

Man udpeger nogle modstandere som man så angriber politisk og dermed underminerer deres magt, så deres politiske anseelse i befolkningen daler og de dermed nemmere kan afsættes.
Politisk guerillakrig er guerillataktik uden våben og uden vold. Kan bedst vise jer eksemplet ved det vi lige har gjort ang. moskeen i Roskilde:
Vi laver en demonstration mod moskeen, der vil få minaretter.

For at gøre opmærksom på demonstrationen laver vi først morgenbønnekald til borgmester og biskop kl. 5 om morgenen og får det i udenlandske medier som det første og derefter bliver de danske medier nødt til at skrive om det.

Så fører vi aktionen videre ved at gå direkte efter biskoppen, som påstod, han ikke hørte morgenvækningen. Vi dukker op til nadver, mens han forretter gudstjeneste i Domkirken.
Derefter hænger vi ham ud på hjemmeside og blogs, og her kommer tastaturkrigerne ind i billedet. (Tastaturkrigerne er en gruppe i SIAD for dem der elsker at udtrykke sig på skrift eller for dem, der ikke kan deltage i vores demonstrationer el. aktioner)

Planen i dette tilfælde var at hænge de venstreorienterede og multikulrede biskopper og præster ud og få vores side til at indse, at man må handle politisk, dvs. at man må søge at få indflydelse.

Dette kunne gøres ved at dem, der har meldt sig ud af folkekirken, melder sig ind igen og måske lader sig opstille til menighedsrådsvalg til november eller ihvertfald støtte dem der gør. Nogle gange kommer man ind i menighedsrådet med kun to stemmer.

Og her er planen ikke at vi skal fremstå som en kristen organisation, men dette er et EKSEMPEL på hvordan man kan infiltrere forskellige grupper i samfundet, og dermed være med til at få dem til at ændre mening.

Jo flere organisationer man har styr på, jo bedre har man mulighed for at organisere de helt store demonstrationer som skal til for at lave et magtskifte.

Dette var bare ét eksempel på, hvad politisk guerillakrig er.
Nu kører vi ikke meget mere i Roskilde-sagen for guerillataktik er jo netop at komme som enkeltpersoner til målet, forrette så voldsom skade som muligt på målet så mange som muligt og derefter forsvinde lige så hurtigt, som da man kom, – for derefter at angribe et nyt mål som i dette tilfælde nu bliver politikerne.

Vi vil give politikerne samme tur, fordi i beg. af 2017 kom DF med et forslag om at forbyde bønnekald og minaretter i Danmark. Samtlige politikere, samtlige partier stemte enstemmigt DF’s forslag ned.

Derfor er ALLE politikere udenfor DF legitime mål for politisk guerillakrig.
Her vil vi dukke op om morgenen kl. 5, starte videooptagelsen, spille bønnekaldet og når enten vrede naboer kommer ud og spørger om, hvad der foregår eller når politikerne vredt kommer ud, vil vi spørge om de synes,at bønnekaldet er en dejlig måde at blive vækket på kl. 5 om morgenen, for det er det scenarie der vil komme til at udspille sig i hele Danmark, når politikernes manglende handling til at lovgive på området vil blive en realitet og moskeerne vil begynde at udspy bønnekaldet 5 gange om dagen i forskellige byer i Danmark.

Bagefter skal aktionen udstilles på youtube og derefter skal al smuds findes på den pågældende politiker og vedkommende skal hænges ud på vores hjemmesider, blogs og internettet generelt.

Denne aktion mod forskellige udvalgte politikere samt happenings og aktioner mod folketinget og dets medlemmer skal munde ud i en demonstration foran folketinget, hvor vi vil hænge store bannere op i København, hvor der kunne stå forskellige ting som “Islamiseringen Dræber”, “Politikerne har solgt Dig” osv.

Håber I alle hilser den nye strategi velkommen og kan tilslutte jer den og at I vil deltage på den ene eller anden måde enten som aktør i forskellige aktioner, happenings og demonstrationer og/eller i vores nye gruppe tastaturkrigerne, som støtter op om aktionerne og laver det vi kalder en “piskesnerts-effekt”

Søg om at komme ind i vores regionsgrupper ved at skrive til SIADs email siaddk@gmail.com , så sender vi til dig hvilke grupper du kan tilmelde dig.

Her er nogle af linksene til vores arbejde udført i 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=ZBASeEiAxDo

https://siaddk.wordpress.com/2017/09/30/muhammedtegningerne-vist-foran-skovgaardmuseet/

https://siaddk.wordpress.com/2017/12/07/siad-holdt-sit-loefte-overfor-skovgaard-museet-i-viborg/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/16/saerdeles-vellykket-aktion-og-demonstration-mod-minaret-moske-i-roskilde/

https://pamelageller.com/2017/07/denmark-minarets-mayor.html/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/13/wake-up-call-aktion/

https://siaddk.wordpress.com/2017/08/12/biskoppens-vaekkelse-wake-up-call-til-biskoppen-i-roskilde-stift/

https://siaddk.wordpress.com/2017/08/12/video-fra-biskop-vaekkelsen-i-roskilde-domkirke/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/09/saa-forstaar-vi-bedre-at-der-var-400-betjente-til-vores-muhammedtegningsfremvisning-i-2015/

https://siaddk.wordpress.com/2017/05/07/vellykket-demonstration-i-haderslev/

https://siaddk.wordpress.com/2017/01/22/siads-graensekontrol-d-2122-januar/

MÅLSÆTNING FOR 2018

Kommunalvalget viste med stor tydelighed, at almindelige folk endnu ikke har forstået alvoren af den pågående islamisering af Danmark og at det er Danmarks undergang, hvis man ikke forstår det i tide.
Derfor sætter vi ekstra kræfter ind på folkeoplysning, dvs. uddeling af foldere og andet informationsmateriale, der kan påvirke hr. og fru Jensen til at forstå alvoren.
Vi har oprettet uddelingsgrupper som man kan melde sig til ved at skrive til siaddk@gmail.com, hvis man vil deltage i dette meget vigtige arbejde.

Folk bliver mere og mere utrygge især steder hvor der findes asylcentre og der er nogle steder hvor det er helt galt.

Nogle steder gik piger kun 2-3 stykker af gangen ud om aftenen, fordi de ikke turde være alene. Det er nu blevet så galt, at de slet ikke tør gå ud længere.

Et af de steder vil snart få SIADs fulde bevågenhed. Vi vil prøve at arrangere borgermøde, evt. i forbindelse med en demonstration i byen og vil ellers prøve at hjælpe byen med sikkerhed, når politiet åbenlyst ikke magter opgaven. Dette er kun ét eksempel og kan udvides til andre steder efter behov.

SIAD har stadig samme målsætning overfor politikerne som beskrevet i status over 2017 og vi vil fortsætte med disse aktioner og sigter mod en demonstration foran folketinget engang midt eller sidst på året alt afhængig af situationen.

Derforuden laver vi mulighed for, at alle kan hjælpe til med vores arbejde med – via vores hjemmeside siaddk.dk – at skrive, maile og ringe til folk, som modarbejder det danske folk og dansk kultur. Det har før vist sig, at være meget effektivt.

Vi opfordrer alle til at melde sig ind i en regionsgruppe, som virker som en sluse til de forskellige grupper, der beskæftiger sig med forskellige ting som uddeling, hvervning, sikkerhed, efterretninger, jura, aktion, informationsgruppe som arbejder med oplysningsmateriale samt andre grupper.

Vi har måttet finde andre kommunikationsformer end facebook, da aktive medlemmer bliver udelukket igen og igen. Det kan du høre nærmere om ved indmeldelse i en regionsgruppe.

Vi kører også en lav organisationsform dvs. at det enkelte medlem er direkte i forbindelse med styrelsen. Vi har droppet regionsformænd for den direkte kontakt med det enkelte medlem.

På vegne af SIADs styrelse
GODT NYTÅR

Anders Gravers