Stop Islamiseringen Af Danmark

SIAD – Vi går forrest i kampen for DIN og DINE børn og børnebørns frihed

SIAD’s politik

SIAD opstiller til folketinget under Fremskridtspartiets banner.
UNDERSKRIV digital VÆLGERERKLÆRING, LÆS HER

SIAD er et selvstændigt parti, men har sammen med andre partier valgt at bruge Fremskridtspartiet som paraplyorganisation, for at vi alle har en chance for at få samlet vælgererklæringerne i en fart. Læs om SIADs politik herunder.

Pkt. 1

VIGTIGT FOR FORSTÅELSEN AF SIADS POLITIK:
Vi vil arbejde for at mennesker, der er bosat i Danmark, men som ikke følger og/eller respekterer dansk sæd og skik, forlader landet. (Se evt. Grundlovens §67 her) Dette bør ske så hurtigt at de ikke opnår politisk magt til at ændre dansk lovgivning.

Hvordan dette skal foregå må politikerne og deres vælgere afgøre. Men det er afgørende vigtigt at det sker.

Bemærkninger: Den ulykkelige situation tåbelige politikere og deres godtroende vælgere har bragt landet i, kan desværre nødvendiggøre lov-tiltag, som vil gå ud over uskyldige, såfremt Danmark fortsat skal være danskernes land. Det er nu engang sådanne sagers natur. Det er dybt beklageligt, men ansvaret for dette ligger hos de politikere, som nægtede at bremse maseindvandringen i tide.

Det er vanskeligt at hjemsende uvillige personer. Og måske vil det oprindelige hjemland være uvilligt til at modtage dem. Lad os derfor først slå fast at vi ikke går ind for at fremmede returneres via faldskærm ved Flyvevåbnets foranstaltning!

Men der kan utvivlsomt forhandles med de pågældende hjemlande, og der kan utvivlsomt forhandles meget mere kontant end det tidligere har været tilfældet.

Bedst er det naturligvis, hvis uviljen til at forlade det danske smørhul forvandles til et stærkt ønske herom. Eftersom de fremmede har vist evner til at overskride grænser den ene vej, kan mange også gøre det den anden vej, bl.a. med hjælp fra slægtninge. Mange rejser jo allerede på ferie i hjemlandet.

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på er:

 fratagelse af eventuelt statsborgerskab, samt alle overførselsindkomster og anbringelse i ø-lejre, i alt fald af alle udviste, men uanbringelige personer, således som Karen Jespersen har foreslået.

Ø-lejrene bør naturligvis være bevogtede. Hvis ø-lejrene er kønsadskilte og yderst spartansk indrettede, således at den tilbudte forplejning og underbringning svarer til gennemsnitsstandarden for det fattigste land, lejren rummer anbragte personer fra, vil de formentlig ikke blive særlig populære langtidsopholdssteder, og derfor økonomisk overkommelige.

N.B: Der er ikke tale om frihedsberøvelse. Ø-lejrene skal være åbne for udrejse.

 at al hensyntagen til fremmede skikke, sprog og religioner fjernes fra det offentlige rum.

 at begrænse de offentlige ydelser betydeligt. Hjemmegående kvinder, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet bør fratages kontanthjælp. Kriterierne for hvornår kvinderne er til rådighed er alt for slappe i den i juni 2005 vedtagne integrationslov. (300 arbejdstimer på 2 år)

 at tilbyde hjemsendelsesydelser. Sådanne ydelser kan godt forsvares ud fra i alt fald 2 synspunkter:

 1. Det er danske regeringer der gennem deres tåbelige politik har tiltrukket de fremmede fra den fattige og overbefolkede verden med nogle i de fremmedes øjne enorme offentlige ydelser. Vi skylder dem måske nok et affindelsesbeløb, når vi rydder det tag-selv-bord, som vore politikere og vælgerne er ansvarlige for.
 2. I det lange løb vil det være billigere at betale hjemsendelsespenge, end at skulle have de fremmede gående på overførselsindkomster til evig tid, for slet ikke at tale om udgifterne til alle islamiseringens følgesygdomme, såsom bekæmpelse af bandeuvæsen, hævndrab, de såkaldte “æresdrab” – også kaldet familiemord, som er et mere betegnende udtryk – organiseret kriminalitet m.v.

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører

4: Der indføres forbud mod voldsomt religiøse beklædninger på offentlige steder. Overtrædelse af forbuddet skal medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

Dog kan sikh’er gå med deres uundværlige turban, jøder med kalot og muslimer med deres hvide hue. Ligeledes er mindre smykker i form af kors, davidsstjerne, pentagrammer og halvmåner ok. Men mandlige muslimer må ikke bære sort turban og kvindelige muslimer ikke de traditionelle former for hovedtørklæde eller slør i det offentlige rum.

5: Kun danske statsborgere bør have stemmeret ved folketingsvalg, lokalvalg og afstemninger.

6: Den praksis at fremmede er sikrede mod udvisning såfremt de risikerer en ublid medfart i hjemlandet, tages op til kritisk revision. Danmark skal ikke skjule mordere og voldsmænd!

7: Ikke-statsborgere har principielt ikke nogen grundlovssikret ret til at manifistere sig politisk, hverken mod den danske stat eller mod andre stater. Specielt bør ikke-statsborgeres demonstrationer mod af Danmark anerkendte stater, eller til støtte for terroristorganisationer medføre øjeblikkelig inddragelse af eventuelt politisk asyl og administrativ udvisning. (Eksempler: Afbrænding af USAs og Israels flag, hvilket iøvrigt også er direkte i strid med straffelovens §110e. T-shirts med Osama Bin Ladens kontrafej…..)

8. Flygtningenævnet nedlægges. “Retskrav” fjernes fra loven. Asylsager tilbageføres til politiets resortområde.

9: Blodpenge/mandebod, kollektiv (familie-) skyld, og andre træk af den islamiske sharia-lov må ikke accepteres i Danmark. Privat mægling i straffesager baseret på sharia bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

10: Loven der strafbelægger polygami implementeres energisk. Overtrædelse bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

11: Trusler mod offentligt ansatte retsforfølges strengt og bør normalt medføre øjeblikkelig udvisning.

12: Dyreværnsloven skal gælde for alle. Slagtning skal foregå under bedøvelse. Hjemmeslagtning der ikke foregår under hensyntagen til dyreværnsloven og gældende hygiejneforeskrifter, skal retsforfølges og medføre bøde og fortabelse af opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

13: Dansk skal være undervisningssprog i alle offentlig financierede skoler. I naturvidenskabelige fag skal det moderne naturvidenskabelige verdensbillede være enerådende i alle skoler, uanset financieringsform. Undervisning i ældre verdensbilleder, såsom religiøse skabelsesberetninger og kosmologier henvises til religionstimerne. Overtrædelse skal medføre tab af opholdstilladelse eller indfødsret for den/de ansvarlige.

14: Forvanskning af skolebøgers indhold gennem udstregninger skal være strengt forbudt, og normalt medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret, medmindre udstregningerne godkendes i undervisningsministeriet.

15: Skolers og børnehavers bespisningsarrangementer må aldrig tage specielle hensyn til religiøse foreskrifter. Da svinekød er en del af dansk hverdagskost, skal svinekød indgå i menuen. Alt kød skal være slagtet på lovlig vis, hvilket forhåbentligt inden så længe indebærer at det ikke er halal-slagtet.

Hvis forældrene ikke synes om skolemaden, må de give børnene mad med.

16: I folkeskolen skal piger og drenge fortsat gøre gymnastik sammen.

17: Registrering af nyfødte foregår fortsat hos sognepræsten.

18: Tvangsfjernede mindreårige børn anbringes i pleje hos danske familier.

19: Børnetilskud udbetales kun til de 3 første børn i en familie.

20: Offentligt betalt sprogundervisning af indvandrere og flygtninge ophører.

21: Offentlige midler til tolkehjælp skal begrænses væsentligt. Hovedreglen må være at tolke kun anvendes når identitet skal fastslås. Herudover må den fremmede selv betale for tolkning. (Han kan jo evt. tegne forsikring mod eventuelle behov herfor i hjemlandet).

I forbindelse med kriminalsager lægges politiets indstilling til grund for den videre behandling af sagen. Domstolbehandling kan kun komme på tale, såfremt den fremmede selv møder med en tolk, som han selv lønner.

22: Offentligt betalte biblioteker skal udelukkende servicere danskere.

23: Offentligt betalte oplysningsfoldere skal udelukkende tekstes på dansk.

Pkt. 2

Hjemsendelser har ingen mening, medmindre masseindvandringen bringes til ophør. Den foregår nemlig fortsat, omend i et lavere tempo end før.

Bemærkning: I VK-regeringens første fireårsperiode kom 42.134 fremmede fra ikke-vestlige lande ind over grænserne. Det er godt 10.000 om året. Det er en halvering siden de forfærdelige år under SR-regeringen, men islamiseringen skrider stadig fremad. Den skal stoppes.

Pkt. 3

Hjemsendelser har ingen mening, hvis Danmark fortsat står åbent for masseindvandring. Derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelsen af reelle flygtninge.

Bemærkning: Vi ser ingen grund til at veltilpassede fremmede skal rammes af hjemsendelsesbestemmelser. Men de skal ikke regne med at deres antal vil kunne forøges væsentligt gennem fortsat indvandring.

Pkt. 4

For at fastholde rimelige forhold i fremtiden, bør straffelovens kapitel 12 revideres, så hjælp til fremmede folkeslags bosættelse i Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.

Bemærkning: Det bør ske med tilbagevirkende kraft til f.eks. indvandringsstoppet i 1973. Der bør ikke være forældelsesfrister for sådanne forbrydelser.

Pkt. 5

Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt. Det skal fremover være yderst sjældent at udlændinge tildeles dansk indfødsret.

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges yderst omhyggeligt, med henblik på fratagelse af uretmæssigt tildelte sådanne.

Pkt. 6

Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

Bemærkning: Internationale konventioner er ikke hellige og uforanderlige. De er menneskeværk og skal naturligvis tid efter anden efterses, således at deres eventuelle uheldige og uforudsete bivirkninger dæmpes eller helst fjernes helt. Det er simpel sund fornuft.

Pkt. 7

Straffelovens §266b ophæves

Bemærkning: Paragraffen favoriserer islamisterne, idet sandhedsbevis for en påstået krænkelse ikke gør denne straffri. Det krænker retsfølelsen. Som en begyndelse kunne Folketinget vedtage, at paragraffen også gælder for fremmedes ringeagtsytringer overfor danskere.

Pkt. 8

Det pålægges regeringen at kræve at Europaunionens kommende forfatningstraktat som absolut betingelse for dansk godkendelse fastslår, at europæisk kultur hviler på et kristent grundlag. Men helst så vi os ude af Unionen og tilbage til det gode gamle samarbejde, landene imellem.

Bemærkning: Hvis nogen ønsker at udvide dette til at være et hellenistisk-jødisk-kristent grundlag, så for os gerne.

18 comments on “SIAD’s politik

 1. Stine
  november 8, 2015

  Har noget jeg bliver nød til at sige.. Noget af det passer til flere kommentarer så derfor er det svært at sige hvilken kommentar det drejer sig om.

  Jeg har dog et spørgsmål / kommentar til 1 bestemt punkt nemlig punkt 1 stk 17 :
  Registrering af nyfødte foregår fortsat hos sognepræsten
  Hvor længe tror i at dette ikke har været et krav??

  Nu ved jeg at i og omkring sønderborg der har registring hos sognepræsten ikke været nødvendigt da der blev lavet en fødselsattest og sådan har det været i mindst 29år. Jeg ved ikke om det har været længere tid, men jeg ved at 29år har det minum været da jeg er født på Sønderborg sygehus i starten af 1987

  Med udgangspunkt fra punkt 1 stk 17 vil jeg nu komme med en længere svada som samtidig kan knyttes til andre punkter og den generelle holdning i mod andre religioner end den protestantisk kristne tro. Fair nok hvis i ikke gider at læse det, men sejt hvis i gør. Der vil dukke nogen historiske faktaer op undervejs som jeg syntes er ret relevante i forhold til at bestemme hvad for en religion Danmark hører under.

  Hvis man som bosat i Danmark, er tvunget til at benytte sognepræsten i det sogn man tilhører, er man som bosat i Danmark også nød til at anerkende den protestantisk tro, da den danske sognekirke er protestantisk.
  Dette udelukker så at man anerkender andre religioner hvis man som bosiddende i Danmark ønsker at stifte familie. Deruover burde det jo så ikke være muligt at melde sig ud af den danske folkekirke.
  Men kan dette være rigtigt?? Man burde vel kunne blove født uden at tvinges til at tilhører en religion!

  Jeg ved godt denne side handler om at stoppe islamisering af Danmark, men hvis du forbyde den ene tro fordi vi “er” et kristen land, så må andre religioner jo heller ikke være tilladt. Så farvel til hinduisme, Buddhisme, Katolikker, jøder, asetroende og jeg kan blive ved. Plus selvom du er ateist så skal du også registrere dit barn i en religion du ikke tror på.
  Nu er der så måske nogen der vil sige at katolske kristne er det samme som protestantisk kristne.. Men nej. Hvis det var det samme havde vi jo ikke haft reformationen. Ja udgangspunktet er det samme, men troen er meget forskellig.
  Derudover så kom katolikkerne før protestanterne, så hvilken en er mest korrekt? Det som vi startede som eller det som vi udviklede os til? Det samme spørgsmål kan man ikke stille omkring jøder og katolikker, da Danmark aldrig har været et jødiske land, men den jødiske tro er stadig det den kristne tro udspringer fra. Så er det mest korrekt at tro kun på gud eller på både gud og Jesus?
  Deruover så har vi været et kristen land i godt 1000år, officielt. Men før vi blev kristne troede vi på aser, vaner og jætter. Vi troede at Odin var den højeste. Alle verdener blev forbundet via et træ. Hvis vi døde i kamp kom vi til valhal osv. Og denne tro har rent faktisk aldrig sluppet sit tag i Danmark.. Så selvom vi udadtil var kristne blev asatroen praktiseret i smug. Kig på ulvekorset. Det er en sammenblanding af Thors hammer, fenris ulven og korset.
  Så er vi et kristen land som er protestantisk, katolsk eller er vi endelig asetroende??
  Husk deruover på at de fleste religioner er en sammenblandingen af mange religioner, da hvis man vil vinde folk over til sin religion så indblandede man deres religiøse skikke ind i sin. Dette forefindes der adskillige beviser på. Bare kig på jul, skt hans og halloween.
  Men før vi troede på Odin og Thor, da troede vi på den store moder, som havde skænket os livet, føden, vores viden og skabte balance i verden. Denne religion er også blevet praktiseret hele vejen op til idag. Både som hedenske overbevisning og som kristen ( Eva og Maria)
  Så hvilken religion er danskernes. Jeg er dansker, men jeg vil ikke tvinges til at være kristen eller påtvinge børn til at være det!

  Jeg kan heller ikke forstå at man skal være bange for et tørklæde. Kvinder i vikingetiden gik med en form for hovedbeklædning. I middelalderen da gik en gift kvinde ikke rundt med løsthængende hår, det gjorder pebermøer heller ikke. Løsthængende hår var noget jomfruer eller skøger havde.
  Og den del med at kvinder bar hovedbeklædning har faktisk været en ting der foregik op til hvertfald midten af 1900 tallet. Kvinder har haft kyse, en hat eller tørklæde omkring håret når de forlod deres hjem. Noget der startede som en praktisk påklædning, blev en religiøs påklædning, så blev det en blanding af religøs og korrekt påklædning, til en korrekt, en moderigtige og en praktisk påklædning.

  Derudover hvis man er påtvungen at være protestantisk kristen, så burde det jo så være ulovligt at tro på andet.? Hvordan skal dette straffes?? Skal vi genindføre dødsstraf? Den sidste hekse afbrænding forgik i 1690erne under Christian d. 5 og jeg syntes den skal forblive den sidste!!!
  Jeg kan sporer min slægt tilbage til hvertfald 1400tallets Danmark, så mine danske aner er ret sikre og jeg vil satme ikke straffes fordi jeg ikke tror på Jesus, men på moder jord.

  Og en anden vigtig ting er også jeg syntes før man dømmer islam som ondskab skal kigge lidt på historien om tal og medicin. Uden islam havde vores sundhedsvæsenen ikke været hvor den er i dag, i nogen kristne lande. Kristendommen forbød mange former for helbredelse og medicin. Islam værdsatte den viden oldtiden havde indsamlet. Derfor var de muslimske læge i mange mange år bedre end kristne

  Jeg tror vi som mennesker skal stille os selv et ret vigtigt spørgsmål.
  Er man sin tro eller er ens tro en del af ens person? (du kan udskifte man/person med land og få et lige så vigtigt svar)

  Jeg er helt enig i ar vi skal værne om den danske kultur, men hvem bestemmer hvad den danske kultur er?? Er det der hvor vi startede, halvvejs igennem vores udvikling eller der hvor vi er idag??
  Jeg er helt enig i at religion ikke skal diktere maden i institutioner eller der danske højtider skrottes pga religioner (ikke vil jeg lige påpege at nærmeste ingen af de kristne højtider er rent kristen men en blanding af flere religioner)
  Jeg er også helt enig i at man skal respektere det land man ankommer til og landets love osv. Men den danske kultur har også igennem grundloven respekt og forståelse for andre religioner!! Så vi er vel igennem vores basale lov reglement nød til at acceptere vi ikke kan påtvinge andre en religion?!
  Jeg er også helt enig i at hvis du ikke kan opfører og respektere de danske love at så opholder du dig det forkerte sted! Og det er sku ligegyldigt om du er hvid, brun, gul, sort eller blå!!!

  Hvis du er nået hertil og du faktisk har læst det hele af hvad jeg har skrevt så tager jeg hatten af og bukker/nejer ærbødigt for dig. Men samtidig håber jeg også at du ud fra hvad jeg har skrevet har forstået at jeg ikke ønsker at vi mister det der gør os danske, da noget af det vigtigste vi har med i vores mentalitet som dansker er åbenhed og omsorg for de svageste.

  Ønsker du nærmere faktaer på nogen af de historiske pointer jeg kom med så sig endelig til. Jeg bruger min fritid på at formidle viking og middelalder til folk rundt omkring i Danmark og vil hjertens gerne formidle mere viden ud:)

  Jeg vil gerne undskylde hvis jeg har stave eller slåfejl. Min tablet har desværre autocorrect, men jeg har læst igennem et par gange, så håber jeg har fået det rettet som skulle rettes

 2. Lise Elkjær
  november 17, 2014

  Det at få sin mening gjort til kende med navn er rigtig fint.
  De foreslåede love her, er det nye danske Danmark i glimt.

 3. Allan Nielsen
  juli 21, 2013

  Jeg stemmer på SIAD hvis i figurerer på stemmesedlen til valget. Keep up the good work. Synes godt om herfra !!!

 4. Anonym
  april 9, 2013

  Hvordan er det overhovedet muligt for jer at tænke så racistisk og religionskritisk. Vi lever i en globaliseret verden og det er ikke meningen at vi skal isolere os selv fra omverdenen. Vi må hjælpe dem der har brug for vores hjælp udadtil, i stedet for at være egoistiske og arrogante. “Stop islamiseringen” NEJ, stop jer selv i stedet!

  • Michael Sørensen
   december 14, 2013

   Først og fremmest synes jeg, at det ville klæde dig at henvende dig med et navn, at være anonym virker u-seriøst i min verden.

   Jag savner også argumenter for _hvilke_ dele af ovenstående du mener er racistisk, kan du ikke være venlig at uddybe det nærmere?

   Efter min mening isolerer vi os ikke fra omverdenen, ved a være kritisk overfor andre kulturer som kommer hertil. Hvad mener du egentligt med dit udsagn?

   Er der egoistisk og arrogant, at passe på vores egen kultur? De fremmede der kommer hertil, tager jo også deres egen med, og de bliver ikke stemplet som egoistiske og arrogante.

   Jeg forstår simpelthen ikke dit indlæg.

   Mik

 5. jesper kamp
  februar 27, 2013

  Fantastisk! I har min fulde støtte. (dansker)
  Tak for et strålende manifest, virkelig enig.

 6. david
  februar 27, 2013

  nej Steen Outzen, hvis du læser forsiden “baggrund” så står der svar til dit spørgsmål i aller første linje!!!!

 7. Pingback: Hvem er SIAD? | Stop islamiseringen af Danmark

 8. Pingback: SIADs politik | Stop islamiseringen af Danmark

 9. Steen Outzen
  februar 23, 2013

  Jeg vil gerne vide om SIAD har sympati for nazisme, fascisme, kommunisme eller andre totalitære ideologier?
  Jeg bede venligst om helt åbent og ærligt svar
  Med venlig hilsen

  Steen Outzen

  • Michael Sørensen
   december 14, 2013

   Jeg gør ikke, og det tror jeg heller ikke at det er det der driver andre her i gruppen.

   Hvorfor spørger du om det?

 10. Per
  februar 23, 2013

  Jeg er helt enig i SIAD s politik…det er på tide at danskerne vågner op og ser hvad der sker foran næsen på dem.
  Vi skulle bare prøve at gøre det samme hjemme hos dem som de gør her..men her få de lov til at gøre som de vil…dumme naive dansker….

 11. Mette
  januar 21, 2013

  Hvorfor skal punkt 22 slettes?
  Det er muligt, “de” har brug for mere viden, men så ville det være en god ide, om de startede med at lære at læse dansk, mens de går i skole – jeg tror ideen med denne paragraf er, at vi ikke skal fylde vore biblioteker med læsestof på Tyrkisk, Arabisk, Urdu og alle de andre mystiske fremmedsprog – Danske biblioteker med Danske bøger – selvfølgelig skal der også være bøger på EUROPÆISKE sprog, da der skal være mulighed for at udvide den obligatoriske sprogundervisning, der allerede foregår i de Danske skoler. Hvis de vil/kan læse deres egne sprog, må de selv købe bøgerne, det er ikke den Danske stats opgave!

 12. Pingback: SIAD stiller op til kommunalvalg over hele landet | Stop islamiseringen af Danmark

 13. Pingback: SIAD kræver af regeringen: start af repatriering af det muslimske segment i Danmark | Stop islamiseringen af Danmark

 14. Anonym
  december 5, 2012

  Lidt radikal nogle steder? og punkt 22 må slettes, de har størst behov for mere viden.

 15. Pingback: Leder: SIAD går ind i politik igen | Stop islamiseringen af Danmark

 16. Pingback: Det grundlovsbrydende folketing | Stop islamiseringen af Danmark

Kommentér her

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

Giv SIAD et like og følg med i debatterne

Giv Anders Gravers et like og følg ham på hans nye side på fb

KLIK på billedet og læs hvordan du kan støtte IKKE MERE ISLAM!

SIOE International på fb

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF SIAD

HVEM ER SIAD?

“Når ret bliver til uret” en afslørende bog OM KORRUPTION I DET DANSKE RETSSYSTEM

HALAL-FOLDER – kan udprintes her

SIAD’s politik

Al-Qaidas syv-punktsplan

SLAM – den eneste religion

SIAD imod racisme

SIAD bekæmper de totalitære!

KONTAKT

mail: siaddk@gmail.com

Stop Islamiseringen Af Danmarks kontortid:

Ma-fr: 10-13 og 16-19 Lø/Sø: 12-15

Tlf: 96771784

Danmark er ved at blive islamiseret, fortæl os hvordan det står til hvor du bor. Har du forslag til hvordan vi stopper islamiseringen hører vi gerne om dette.

Se og print vores folder ud

SIAD KATEKISMUS

Det Sorte Lexicon

Politisk ukorrekt lexicon forfattet af PH Bering

Mordforsøg på SIAD-top

Gør en forskel: Omdel flyers til LUK GRÆNSEN demoen 6. december FLYER 1

FLYER 2

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 97, der følger denne blog

%d bloggers like this: