SIAD’s politik

SIAD opstiller til folketinget.
UNDERSKRIV digital VÆLGERERKLÆRING, LÆS HER

Læs om SIADs politik herunder.

Pkt. 1

VIGTIGT FOR FORSTÅELSEN AF SIADS POLITIK:
Vi vil arbejde for at mennesker, der er bosat i Danmark, men som ikke følger og/eller respekterer dansk sæd og skik, forlader landet. (Se evt. Grundlovens §67 her) Dette bør ske så hurtigt at de ikke opnår politisk magt til at ændre dansk lovgivning.

Hvordan dette skal foregå må politikerne og deres vælgere afgøre. Men det er afgørende vigtigt at det sker.

Bemærkninger: Den ulykkelige situation tåbelige politikere og deres godtroende vælgere har bragt landet i, kan desværre nødvendiggøre lov-tiltag, som vil gå ud over uskyldige, såfremt Danmark fortsat skal være danskernes land. Det er nu engang sådanne sagers natur. Det er dybt beklageligt, men ansvaret for dette ligger hos de politikere, som nægtede at bremse maseindvandringen i tide.

Det er vanskeligt at hjemsende uvillige personer. Og måske vil det oprindelige hjemland være uvilligt til at modtage dem. Lad os derfor først slå fast at vi ikke går ind for at fremmede returneres via faldskærm ved Flyvevåbnets foranstaltning!

Men der kan utvivlsomt forhandles med de pågældende hjemlande, og der kan utvivlsomt forhandles meget mere kontant end det tidligere har været tilfældet.

Bedst er det naturligvis, hvis uviljen til at forlade det danske smørhul forvandles til et stærkt ønske herom. Eftersom de fremmede har vist evner til at overskride grænser den ene vej, kan mange også gøre det den anden vej, bl.a. med hjælp fra slægtninge. Mange rejser jo allerede på ferie i hjemlandet.

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på er:

 fratagelse af eventuelt statsborgerskab, samt alle overførselsindkomster og anbringelse i ø-lejre, i alt fald af alle udviste, men uanbringelige personer, således som Karen Jespersen har foreslået.

Ø-lejrene bør naturligvis være bevogtede. Hvis ø-lejrene er kønsadskilte og yderst spartansk indrettede, således at den tilbudte forplejning og underbringning svarer til gennemsnitsstandarden for det fattigste land, lejren rummer anbragte personer fra, vil de formentlig ikke blive særlig populære langtidsopholdssteder, og derfor økonomisk overkommelige.

N.B: Der er ikke tale om frihedsberøvelse. Ø-lejrene skal være åbne for udrejse.

 at al hensyntagen til fremmede skikke, sprog og religioner fjernes fra det offentlige rum.

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører

4: Der indføres forbud mod voldsomt religiøse beklædninger på offentlige steder. Overtrædelse af forbuddet skal medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

Dog kan sikh’er gå med deres uundværlige turban, jøder med kalot og muslimer med deres hvide hue. Ligeledes er mindre smykker i form af kors, davidsstjerne, pentagrammer og halvmåner ok. Men mandlige muslimer må ikke bære sort turban og kvindelige muslimer ikke de traditionelle former for hovedtørklæde eller slør i det offentlige rum.

5: Kun danske statsborgere bør have stemmeret ved folketingsvalg, lokalvalg og afstemninger.

6: Den praksis at fremmede er sikrede mod udvisning såfremt de risikerer en ublid medfart i hjemlandet, tages op til kritisk revision. Danmark skal ikke skjule mordere og voldsmænd!

7: Ikke-statsborgere har principielt ikke nogen grundlovssikret ret til at manifistere sig politisk, hverken mod den danske stat eller mod andre stater. Specielt bør ikke-statsborgeres demonstrationer mod af Danmark anerkendte stater, eller til støtte for terroristorganisationer medføre øjeblikkelig inddragelse af eventuelt politisk asyl og administrativ udvisning. (Eksempler: Afbrænding af USAs og Israels flag, hvilket iøvrigt også er direkte i strid med straffelovens §110e. T-shirts med Osama Bin Ladens kontrafej…..)

8. Flygtningenævnet nedlægges. “Retskrav” fjernes fra loven. Asylsager tilbageføres til politiets resortområde.

9: Blodpenge/mandebod, kollektiv (familie-) skyld, og andre træk af den islamiske sharia-lov må ikke accepteres i Danmark. Privat mægling i straffesager baseret på sharia bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

10: Loven der strafbelægger polygami implementeres energisk. Overtrædelse bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

11: Trusler mod offentligt ansatte retsforfølges strengt og bør normalt medføre øjeblikkelig udvisning.

12: Dyreværnsloven skal gælde for alle. Slagtning skal foregå under bedøvelse. Hjemmeslagtning der ikke foregår under hensyntagen til dyreværnsloven og gældende hygiejneforeskrifter, skal retsforfølges og medføre bøde og fortabelse af opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

13: Dansk skal være undervisningssprog i alle offentlig financierede skoler. I naturvidenskabelige fag skal det moderne naturvidenskabelige verdensbillede være enerådende i alle skoler, uanset financieringsform. Undervisning i ældre verdensbilleder, såsom religiøse skabelsesberetninger og kosmologier henvises til religionstimerne. Overtrædelse skal medføre tab af opholdstilladelse eller indfødsret for den/de ansvarlige.

14: Forvanskning af skolebøgers indhold gennem udstregninger skal være strengt forbudt, og normalt medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret, medmindre udstregningerne godkendes i undervisningsministeriet.

15: Skolers og børnehavers bespisningsarrangementer må aldrig tage specielle hensyn til religiøse foreskrifter. Da svinekød er en del af dansk hverdagskost, skal svinekød indgå i menuen. Alt kød skal være slagtet på lovlig vis, hvilket forhåbentligt inden så længe indebærer at det ikke er halal-slagtet.

Hvis forældrene ikke synes om skolemaden, må de give børnene mad med.

16: I folkeskolen skal piger og drenge fortsat gøre gymnastik sammen.

17: Registrering af nyfødte foregår fortsat hos sognepræsten.

18: Tvangsfjernede mindreårige børn anbringes i pleje hos danske familier.

19: Børnetilskud udbetales kun til de 3 første børn i en familie.

20: Offentligt betalt sprogundervisning af indvandrere og flygtninge ophører.

21: Offentlige midler til tolkehjælp skal begrænses væsentligt. Hovedreglen må være at tolke kun anvendes når identitet skal fastslås. Herudover må den fremmede selv betale for tolkning. (Han kan jo evt. tegne forsikring mod eventuelle behov herfor i hjemlandet).

I forbindelse med kriminalsager lægges politiets indstilling til grund for den videre behandling af sagen. Domstolbehandling kan kun komme på tale, såfremt den fremmede selv møder med en tolk, som han selv lønner.

22: Offentligt betalte biblioteker skal udelukkende servicere danskere.

23: Offentligt betalte oplysningsfoldere skal udelukkende tekstes på dansk.

Pkt. 2

Hjemsendelser har ingen mening, medmindre masseindvandringen bringes til ophør. Den foregår nemlig fortsat, omend i et lavere tempo end før.

Bemærkning: I VK-regeringens første fireårsperiode kom 42.134 fremmede fra ikke-vestlige lande ind over grænserne. Det er godt 10.000 om året. Det er en halvering siden de forfærdelige år under SR-regeringen, men islamiseringen skrider stadig fremad. Den skal stoppes.

Pkt. 3

Hjemsendelser har ingen mening, hvis Danmark fortsat står åbent for masseindvandring. Derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelsen af reelle flygtninge.

Bemærkning: Vi ser ingen grund til at veltilpassede fremmede skal rammes af hjemsendelsesbestemmelser. Men de skal ikke regne med at deres antal vil kunne forøges væsentligt gennem fortsat indvandring.

Pkt. 4

For at fastholde rimelige forhold i fremtiden, bør straffelovens kapitel 12 revideres, så hjælp til fremmede folkeslags bosættelse i Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.

Bemærkning: Det bør ske med tilbagevirkende kraft til f.eks. indvandringsstoppet i 1973. Der bør ikke være forældelsesfrister for sådanne forbrydelser.

Pkt. 5

Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt. Det skal fremover være yderst sjældent at udlændinge tildeles dansk indfødsret.

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges yderst omhyggeligt, med henblik på fratagelse af uretmæssigt tildelte sådanne.

Pkt. 6

Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

Bemærkning: Internationale konventioner er ikke hellige og uforanderlige. De er menneskeværk og skal naturligvis tid efter anden efterses, således at deres eventuelle uheldige og uforudsete bivirkninger dæmpes eller helst fjernes helt. Det er simpel sund fornuft.

Pkt. 7

Straffelovens §266b ophæves

Bemærkning: Paragraffen favoriserer islamisterne, idet sandhedsbevis for en påstået krænkelse ikke gør denne straffri. Det krænker retsfølelsen. Som en begyndelse kunne Folketinget vedtage, at paragraffen også gælder for fremmedes ringeagtsytringer overfor danskere.

Pkt. 8

Det pålægges regeringen at kræve at Europaunionens kommende forfatningstraktat som absolut betingelse for dansk godkendelse fastslår, at europæisk kultur hviler på et kristent grundlag. Men helst så vi os ude af Unionen og tilbage til det gode gamle samarbejde, landene imellem.

Bemærkning: Hvis nogen ønsker at udvide dette til at være et hellenistisk-jødisk-kristent grundlag, så for os gerne.

26 comments

 1. Egon Gammelgaard

  Ja ! Gå til modstand , alle danske, alle mand som en og gør Danmark frit. man kan her virkeligt tale om at der i alle gamle partier er gået forvit vi trænger til er en storm der renser landet ud for alle Muhammedaner. Da får vi DANMARK frit

 2. Anonym

  Jeg kan ikke printe det her – lyder interessant, hvis I ikke som SaligGlistrup vil nedlægge forsvaret og ud af Nato. Send programmet til min mail

 3. Erik

  Er stort set enig, men mener at punkt 17 bør fjernes, da religion på ingen måder bør indgå i administration af borgerne.

 4. Lise Elkjær

  Det at få sin mening gjort til kende med navn er rigtig fint.
  De foreslåede love her, er det nye danske Danmark i glimt.

 5. Allan Nielsen

  Jeg stemmer på SIAD hvis i figurerer på stemmesedlen til valget. Keep up the good work. Synes godt om herfra !!!

 6. Anonym

  Hvordan er det overhovedet muligt for jer at tænke så racistisk og religionskritisk. Vi lever i en globaliseret verden og det er ikke meningen at vi skal isolere os selv fra omverdenen. Vi må hjælpe dem der har brug for vores hjælp udadtil, i stedet for at være egoistiske og arrogante. “Stop islamiseringen” NEJ, stop jer selv i stedet!

  • Michael Sørensen

   Først og fremmest synes jeg, at det ville klæde dig at henvende dig med et navn, at være anonym virker u-seriøst i min verden.

   Jag savner også argumenter for _hvilke_ dele af ovenstående du mener er racistisk, kan du ikke være venlig at uddybe det nærmere?

   Efter min mening isolerer vi os ikke fra omverdenen, ved a være kritisk overfor andre kulturer som kommer hertil. Hvad mener du egentligt med dit udsagn?

   Er der egoistisk og arrogant, at passe på vores egen kultur? De fremmede der kommer hertil, tager jo også deres egen med, og de bliver ikke stemplet som egoistiske og arrogante.

   Jeg forstår simpelthen ikke dit indlæg.

   Mik

  • Mona Søgaard Christoffersen

   Luk dog øjnene op, se hvad der sker lige foran dig, vil du gerne have et Danmark der bliver regeret af Islamister som indføre sharia lovgivning, kvinder bliver undertrykket og skal gå med hijab, niqab og burka.
   Det er ikke sådan et Danmark jeg vil overgive til mine børn, børnebørn og deres efterkommere.

 7. Pingback: Hvem er SIAD? | Stop islamiseringen af Danmark
 8. Pingback: SIADs politik | Stop islamiseringen af Danmark
 9. Steen Outzen

  Jeg vil gerne vide om SIAD har sympati for nazisme, fascisme, kommunisme eller andre totalitære ideologier?
  Jeg bede venligst om helt åbent og ærligt svar
  Med venlig hilsen

  Steen Outzen

  • Michael Sørensen

   Jeg gør ikke, og det tror jeg heller ikke at det er det der driver andre her i gruppen.

   Hvorfor spørger du om det?

  • Jensen

   Steen, du skal ikke regne med et klart og ærligt svar. SIAD har et samarbejde med EDL og deres danske filial DDL.

   • Stop islamiseringen af Danmark

    Jensen, vi har ikke et samarbejde med EDL eller DDL. Vi har haft det. Vi mener på den anden side heller ikke at der er noget galt med de to organisationer. De er udsat for journalistisk folkeparti ligesom SIAD er. Medierne er ræverøde og fulde af løgn.

 10. Per

  Jeg er helt enig i SIAD s politik…det er på tide at danskerne vågner op og ser hvad der sker foran næsen på dem.
  Vi skulle bare prøve at gøre det samme hjemme hos dem som de gør her..men her få de lov til at gøre som de vil…dumme naive dansker….

 11. Mette

  Hvorfor skal punkt 22 slettes?
  Det er muligt, “de” har brug for mere viden, men så ville det være en god ide, om de startede med at lære at læse dansk, mens de går i skole – jeg tror ideen med denne paragraf er, at vi ikke skal fylde vore biblioteker med læsestof på Tyrkisk, Arabisk, Urdu og alle de andre mystiske fremmedsprog – Danske biblioteker med Danske bøger – selvfølgelig skal der også være bøger på EUROPÆISKE sprog, da der skal være mulighed for at udvide den obligatoriske sprogundervisning, der allerede foregår i de Danske skoler. Hvis de vil/kan læse deres egne sprog, må de selv købe bøgerne, det er ikke den Danske stats opgave!

 12. Pingback: SIAD stiller op til kommunalvalg over hele landet | Stop islamiseringen af Danmark
 13. Pingback: SIAD kræver af regeringen: start af repatriering af det muslimske segment i Danmark | Stop islamiseringen af Danmark
 14. Pingback: Leder: SIAD går ind i politik igen | Stop islamiseringen af Danmark
 15. Pingback: Det grundlovsbrydende folketing | Stop islamiseringen af Danmark

Kommentér her

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s